Pašvaldība piedāvā nomāt nedzīvojamo telpu Trikātā, Trikātas pagastā 

Valmieras novada pašvaldība iznomā nedzīvojamo telpu Nr. 37, 2.stāvā,  “Klubs”, Trikāta, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0273 001  17,0 m² platībā, kas izmantojama zobārstniecībai.

Nedzīvojamā telpa tiek iznomāta uz 5 gadiem no 2023.gada 1.jūnija ar nomas maksu 0,50 EUR mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2023.gada 18.maijam Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamā telpa:

Kadastra apzīmējumsĪpašuma  nosaukums, adreseKopplatība (m²)Iznomājamā platība (m²)
Ēka – 9484 003 0273 001“Klubs”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads1583,017,0

Kontaktpersona:

Valmieras novada pašvaldības
Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības
Saimnieciskās nodaļas
īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Vita Laure
Tālrunis: 62501070
E-pasts: