Pašvaldība piedāvā nomāt neapdzīvojamās telpas un zemes vienību Vaidavas pagastā

Pašvaldība piedāvā nomāt neapdzīvojamās telpas un zemes vienību Vaidavas pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošo nekustamo īpašumu  Parka ielā 20, Vaidavā, Vaidavas pagastā, kadastra numurs 9688 004 0274, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 9688 004 0233 001  63,6 m² platībā  un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9688 004 0274  452,0 m² platībā un kas izmantojams sporta funkcijas nodrošināšanai.

Neapdzīvojamās telpas un zemes vienība tiek iznomātas uz vasaras sezonas laiku no 2023.gada 15.maija līdz 2023.gada 15.septembrim un nomas maksu 63,73 EUR mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2023.gada 6.aprīlim Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamā ēkas un zemes vienības daļa:

Kadastra apzīmējumsĪpašuma  nosaukums, adreseKopplatība (m²)Iznomājamā platība (m²)
Ēka – 9688 004 0233 001Parka iela 20, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads63,663,6
Zemes vienība – 9688 004 0274Parka iela 20, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads452,0452,0

Kontaktpersona:

Valmieras novada pašvaldības
Kocēnu apvienības
Saimnieciskās nodaļas
īpašuma apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa
Tālrunis: 29218297
E-pasts: