Pašvaldība piedāvā nomāt ēkas jumta daļu Vaidavas pagastā

Pašvaldība piedāvā nomāt ēkas jumta daļu Vaidavas pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma  Skolas ielā 1A, Vaidavā, Vaidavas pagastā, kadastra numurs 9688 004 0210, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9688 004 0210 004 jumta daļu 5,0 m² platībā, kas izmantojama bezvadu datu pārraides antenu kompleksa izvietošanai.

Jumta daļa tiek iznomāta ar nomas termiņu uz sešiem gadiem un nomas maksu 16,80 EUR mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2023.gada 6.aprīlim Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamā ēkas un zemes vienības daļa:

Kadastra apzīmējumsĪpašuma  nosaukums, adreseIznomājamā platība (m²)
Ēka – 9688 004 0210 001Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads5,0

Kontaktpersona:

Valmieras novada pašvaldības
Kocēnu apvienības
Saimnieciskās nodaļas
īpašuma apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa
Tālrunis: 29218297
e-pasts: