Pašvaldība finansēs sabiedrībai nozīmīgus projektus Valmieras novadā

sabiedrības iniciatīvu projektu konkurss

Lai atbalstītu novada iedzīvotājus dzīves kvalitātes un dzīvesvides uzlabošanā, Valmieras novada pašvaldība aicina Valmieras novada biedrības, nodibinājumus un neformālās iedzīvotāju grupas pieteikt sabiedrībai nozīmīgus projektus iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā.

Projektu konkursa saistošie noteikumi ir apstiprināti pašvaldības domes 30. jūnija sēdē, kā arī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvs atzinums. Pieteikšanās tiek izsludināta no 15. augusta līdz 15. septembrim. Konsultācijas projekta sagatavošanas jautājumos iespējams saņemt, sazinoties ar pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājas vietnieci, attīstības plānotāju Līgu Bieziņu pa tālruni 26495997 vai e-pastā .

“Projektu konkurss būs viens no instrumentiem, lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu vietējo kopienu vajadzību risināšanu, ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti. Pašvaldības mērķis ir stiprināt Valmieras novada kopienu attīstību, ko vieno kopīga dzīvesvieta, sociālā identitāte vai intereses. Mums ir svarīgi veicināt sadarbību starp pašvaldību un neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī piesaistīt vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos, kur viens no sadarbības veiksmes faktoriem ir kopienas, kas pašas veido un pielieto jaunus risinājumus savas ilgtspējas nodrošināšanai,” iedzīvotāju kopienu nozīmi pamato L. Bieziņa.

Pašvaldības finansējumu piešķirs projektiem, kuri:

  • veicinās zināšanu, prasmju un iemaņu ienākšanu kopienā un nodošanu citiem;
  • veicinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pārnesi, integrēšanu mūsdienās;
  • stiprinās dažādu sociālo, vecuma, politisko u.c. grupu integrāciju;
  • uzlabos kopienas iekšējās informācijas apriti;
  • piedāvās brīvā laika pavadīšanas daudzveidības un kvalitātes uzlabošanu;
  • veicinās drošas un sakārtotas vides veidošanos Valmieras novadā;
  • stiprinās kopienas pašorganizēšanās spēju iekšējo krīžu novēršanai un problēmsituāciju risināšanai;
  • īstenos idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus un pilsoniski aktīvus iedzīvotājus Valmieras novadā;
  • stiprinās kopienas identitātes apzināšanos;
  • veicinās kopienai nozīmīgas sociālās un tehnoloģiskās inovācijas.

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt Valmieras novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kā arī fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci pilngadīgi dalībnieki un kas konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos novada administratīvajā teritorijā.

Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, kura finansējuma apmērs nebūs lielāks par 1000 EUR. Slēdzot līgumu ar pašvaldību un saņemot finansējumu, pretendents pats apņemsies plānotās aktivitātes pilnībā ieviest un par izdarīto atskaitīties pašvaldībai.

Plašāka informācija, konkursa pieteikuma veidlapa un nosacījumi ir pieejami pašvaldības mājaslapas www.valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss”.

Projektu konkursa dokumenti ir pieejami šeit.