Pašvaldība ar iedzīvotājiem apspriež Dienvidu industriālās maģistrāles ieceri Valmierā

Gājēju, velobraucēju un autotransporta satiksmes infrastruktūras attīstība ir būtisks pilsētvides jautājumus.

Valmiera jau vēsturiski ir veidojusies par industriālu pilsētu, tāpēc viens no satiksmes infrastruktūras attīstības jautājumiem ir, kā industriālās teritorijas savienot ar Eiropas transporta tīklu (TEN-T) – Valmieras apvedceļu un Latvijas valsts autoceļu A3.

Satiksmes intensitātes ziņā, Valmierā ir identificētas divas problemātiskās vietas. Viena no tām atrisināta, izveidojot Rīgas ielai paralēlu maršrutu pa Leona Paegles, Ausekļa un Voldemāra Baloža ielu – Rietumu industriālo maģistrāli. Otra vieta, kur vēl jārisina industriālās teritorijas savienojums ar TEN-T tīklu, ir Linarda Laicena ielas savienojums ar Cēsu ielu – Dienvidu industriālā maģistrāle.

Lai to izveidotu, Valmieras novada pašvaldība ir pasūtījusi būvniecības projekta “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” izstrādi. Valmieras novada Būvvalde, pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta 5. daļu, nodrošināja būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

7. februārī Valmieras Kultūras centrā norisinājās būvniecības ieceres būvprojekta minimālā sastāva stadijā publiskā apspriešana. Izvērtējot iedzīvotāju ierosinājumus, Valmieras novada Būvvalde pieņems lēmumu par Valmieras novada pašvaldības ierosinātā objekta būvniecības ieceri.

Īstenojot Dienvidu industriālās maģistrāles maršruta izveidi, plānota Linarda Laicena ielas pārbūve visā garumā, tai skaitā jauns ielas posms gar vēsturisko šaursliežu dzelzceļa uzbērumu 200 metru garumā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai un Cēsu ielas pārbūve no uzbēruma līdz V185. Projekts veidots tā, lai sasniegtu projekta mērķi – pa īsāku ceļu novirzītu kravas transportu uz/no rūpnīcām Linarda Laicena ielā, optimāli sadalītu ienākošā un izejošā vieglā autotransporta plūsmu, izveidotu savienojošu gājēju un velobraucēju infrastruktūru, attīstītu mikro mobilitāti, kā arī sakārtotu un pilnveidotu pilsētvidi un vides pieejamību.

“Zaļā dzelzceļa” saglabāšana

Lai pilnveidotu “Zaļā dzelzceļa” velo maršrutu un nodrošinātu pieejamākus pastaigu maršrutus plašākai sabiedrības daļai, jauno ielas posmu būvēs paralēli dzelzceļa uzbērumam (virzienā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai dzelzceļa uzbēruma kreisajā pusē). Tas nozīmē, ka šobrīd esošais gājēju un velobraucēju ceļš no Dzelzs tilta līdz Cēsu ielai saglabāsies. Velojosla no Linarda Laicena un Rūpniecības ielas krustojuma līdz projektētajam aplim ir plānota ar asfalta segumu. Tiks noasfaltēta un izlīdzināta šobrīd stāvā un smilšainā Linarda Laicena ielas galā esošā uzbrauktuve uz šaursliežu dzelzceļa gājēju un velobraucēju ceļa. Iedzīvotāji atzinīgi novērtēja apvienotā velo un gājēju ceļa izveidi, kas veidos vienotu tīklu no autoostas apļa līdz pat Valmieras robežai vai pa “Zaļo dzelzceļu” velo maršrutu savienosies ar Rietumu maģistrāles veloceļu, kas turpinās līdz pat Kocēniem. Tuvāko gadu laikā tiek plānota arī Valmieras novada mikromobilitātes attīstība. Piemēram, šobrīd notiek velo ceļa Rīga-Valmiera izveides priekšizpēte. To plānots virzīt caur Siguldu, Cēsīm, Liepu, ieverot arī Mūrmuižu un Kaugurus. Gar vietējo valsts autoceļu V184 tas savienotos ar pilsētas velo infrastruktūru.

Vide

Dzelzceļa uzbērumam blakus esošo metāla garāžu vietā tiks būvēts jauns ielas posms.

Kokiem, kurus projekta laikā ir paredzēts saglabāt, veiks to sakņu sistēmas aizsardzības, stumbru un vainagu aizsardzības pasākumus. Iedzīvotāji iebilst pret koku nozāģēšanu jaunās ielas izbūves posmā. Taču gar Linarda Laicena un Cēsu ielu plānota koku stādījumu atjaunošana. Saņemti iedzīvotāju ierosinājumi par koku sugu izvēli. Tāpat iedzīvotāji aicināja apsvērt, vai koku stādījumi ir nepieciešami sadalošajā zonā starp joslām, iebraucot Valmierā.

Satiksme un infrastruktūra

Izbūvējot jauno ielas posmu, ir paredzēta, ielas brauktuves atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu, ielu apgaismojuma tīklu, videonovērošanas sistēmas izbūve un satiksmes organizācijas līdzekļu – ceļa zīmju, horizontālo apzīmējumu un barjeru izvietošana.

Zvejnieku ielu plānots veidot kā dzīvojamo zonu, uzstādot attiecīgas ceļa zīmes.

Pašvaldība aicina Linarda Laicena ielas 12 mājas iedzīvotājus analizēt iekšpagalma autostāvlaukuma kapacitāti un vienoties, vai ielas malā mājas pusē ir nepieciešamas stāvvietas, vai tās projektā aizvietot ar koku stādījumiem. Par šo jautājumu mājas apsaimniekotājs organizēs dzīvokļu īpašnieku aptauju.

Speciālisti analizēs un diskutēs arī par satiksmes organizāciju Cēsu ielas posmā no krustojuma ar Rūpniecības ielu līdz jaunajam krustojumam ar Linarda Laicena ielu.

Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecības ieceres un koku ciršanas publiskās apspriešanas noslēdzās 11. februārī.

Sabiedrības līdzdalība ir būtiska lēmumu pieņemšanā procesā, kurā pašvaldība informē sabiedrību par nozīmīgiem procesiem pilsētvides infrastruktūras attīstībā. Tas ir abpusēji vērsts process – uzturot savstarpēju dialogu ar iedzīvotājiem. To organizē ar mērķi, lai ar būvniecību saistītajos dokumentos ietvertu papildu nosacījumus par tās ietekmi uz apkārtējo vidi.

Kopumā pašvaldība saņēma 43 iesniegumus par būvniecības ieceri. Sniegtos priekšlikumus izskatīs Valmieras novada Būvvalde.

 Iedzīvotāji un pašvaldība vienojās, ka šāda tikšanās notiks arī nākamajā būvprojekta izstrādes stadijā.

Ar projekta ieceres grafiskajiem materiāliem un skaidrojošo aprakstu iespējams iepazīties šeit.