Par Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlēts Guntis Gladkins

2021. gada 6. augustā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) 11 pašvaldību jaunievēlētie priekšsēdētāji Reģionālās attīstības likumā noteiktajā kārtībā kopsapulcē apstiprināja jauno VPR Attīstības padomi, un pēc kopsapulces notika arī pirmā VPR Attīstības padomes sēde jaunajā sastāvā, kuras laikā tika ievēlēts jauns Attīstības padomes priekšsēdētājs un trīs priekšsēdētāja vietnieki.

Jaunās Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvs:

Dzintars Adlers, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs

Inese Suija-Markova, Cēsu novada domes deputāte

Guna Pūcīte, Gulbenes novada domes deputāte

Dagnis Straubergs, Limbažu novada domes priekšsēdētājs

Agris Lungevičs, Madonas novada domes priekšsēdētājs

Gints Sīviņš, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Normunds Līcis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Edgars Avotiņš, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

Guntis Gladkins, Valmieras novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs

Māris Justs, Varakļānu novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs

VPR Attīstības padomes priekšsēdētāja amatā aizklātā balsojumā ar 10 balsīm “par” un 1 “pret” ievēlēja Valmieras novada domes priekšsēdētāja vietnieku Gunti Gladkinu, kurš bija vienīgais padomes izvirzītais priekšsēdētāja amata kandidāts.

Jaunā Attīstības padome vienojās grozīt VPR Nolikuma punktu par vienu priekšsēdētāja vietnieku un no padomes locekļiem  ievēlēt trīs priekšsēdētāja vietniekus. Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieku amatā aizklātā balsojumā ar 11 balsīm “par” vienbalsīgi tika ievēlēti visi trīs izvirzītie kandidāti – Cēsu novada domes deputāte Inese Suija-Markova, Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.

Hardijs Vents, nododot Attīstības padomes priekšsēdētāja amata pienākumus, sveica jauno priekšsēdētāju un Attīstības padomi, izsakot vēlējumu: “Vidzemes plānošanas reģionam kā vienam no aktīvākajiem starptautisko projektu īstenotājiem turpināt uzsākto kursu reģiona attīstībā un nebaidīties paust atšķirīgu viedokli, aizstāvot reģiona intereses nacionālā līmenī, kā jau tas darīts līdz šim”.

Jaunievēlētais Attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Gladkins uzrunāja padomes locekļus, atzīstot: “Vidzemes plānošanas reģions ir kļuvis spēcīgāks, jo tajā ir iekļautas jaunas teritorijas ar nozīmīgu ostas, ceļu un dzelzceļa infrastruktūru, kas ir stratēģiski svarīgs pienesums Vidzemei. Saredzu, ka mūsu darbs būs balstīts kopīgās diskusijās un vērsts uz reģiona attīstību.”

Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsvēra: “Uzskatu, ka jāveido saikne starp ostu un iekšzemi. Otras lielākās jūras piekrastes teritorijas pievienošana Vidzemei dos priekšrocības arī ārvalstu finansējuma piesaistīšanā.”

Cēsu novada pašvaldības vārdā Inese Suija-Markova uzsvēra, ka atslēgas vārds ir sadarbība, norādot: “Katra pašvaldība zina, ar ko konkurē, bet reģiona līmenī mums jāspēj vienoties par kopīgām interesēm, kuras aizstāvēt nacionālā līmenī un starptautiski. Rosinu stiprināt padomes un administrācijas saites, kā arī reģiona starptautiskās pozīcijas, jo reģionam ir pieejami citi finanšu instrumenti, nekā pašvaldībām, – tam ir būtiska nozīme reģiona attīstībā.”

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš atzīmēja, ka mērķis ir viens – lai katra pārstāvētā pašvaldība un reģions kopā attīstītos, kam nepieciešama reģiona politiskā un teritoriālā stiprināšana. Arī Ogres klātbūtne dos politisko atbalstu, kas īpaši svarīgi, lai plānošanas reģions nostiprinātu savas pozīcijas gan finanšu resursu sadalē, gan funkciju deleģēšanā.

VPR Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede: “Reforma atnesusi jaunas iespējas un izaicinājumus arī mums – Vidzemes plānošanas reģiona teritorija ir būtiski palielinājusies līdz pat jūras piekrastei. Ar daļu no pašvaldībām esam jau strādājuši kopā, un esam gatavi uzsākt sadarbību arī ar Limbažu, Ogres un Saulkrastu novada pašvaldībām. Vēlam visiem sekmīgi turpināt strādāt pie novadu un reģiona attīstības!”

Sēdes laikā Vidzemes plānošanas reģiona Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa informēja Attīstības padomes locekļus par Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 aktualizācijas procesu, jo saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu, tajā jāintegrē arī trīs jaunpievienoto novadu – Limbažu, Ogres un Saulkrastu – telpiskās  attīstības uzstādījumi. Sēdes laikā Attīstības padome arī nolēma nodot pilnveidoto VPR Attīstības programmas 2021.–2027. gadam redakciju un  Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu publiskajai apspriešanai.

Vidzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā, kas nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido tās lēmējorgāns – Attīstības padome un izpildinstitūcija – Administrācija. Pēc administratīvi  teritoriālās reformas no 2021. gada 1. jūlija Vidzemes plānošanas reģions valsts un starptautiskā līmenī pārstāv 11 Vidzemes novadus: Alūksnes novadu, Cēsu novadu, Gulbenes novadu, Limbažu novadu, Madonas novadu, Ogres novadu, Saulkrastu novadu, Smiltenes novadu, Valmieras novadu, Valkas novadu, Varakļānu novadu.

Attīstības padome ir reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija, kuru no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē uz vietējo pašvaldību pilnvaru laiku. No katras pašvaldības Attīstības padomē tiek izvirzīts viens pārstāvis.