Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Rūjienas un Mazsalacas apvienībās

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rūjienas un Mazsalacas apvienībās

Ņemot vērā, ka pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” un SIA “Banga KPU” iepriekšējos gados ir realizējusi vairākus ūdenssaimniecības projektus, aicinām iedzīvotājus nebūt kūtriem un izmantot iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Pieslēgšanās kārtība nav veicama patvaļīgi, bet gan saskaņā ar esošiem normatīviem aktiem un noteikumiem.

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” un “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras novadā” attiecas uz ikvienu personu, kura Valmieras novadā izmanto centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kas jāņem vērā gan centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam, gan pakalpojuma saņēmējam.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 9. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pakalpojumu sniedzēja pienākums ir nodrošināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu līdz piederības robežai.

Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. panta 8. punktam “piederības robeža ir robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.” un 1. panta 4. punktam, ”cauruļvada ievads vai izvads ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa, kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju ar ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu uz centralizēto kanalizācijas sistēmu.”

Atgādinām, ka maģistrālie ūdenssaimniecības tīkli ir pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” īpašumā un apkalpošanā, bet cauruļvadu ievads un uzskaites mezgls ir pakalpojuma lietotāja īpašumā un apkalpošanā, līdz ar to cauruļvadu pievadi jāizbūvē un tehniskā kārtībā jāuztur pakalpojuma lietotājiem.

Lai uzsāktu ūdenssaimniecības tīklu pievadu izbūvi, Rūjienas un Mazsalacas apvienības pārvaldes klientam ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegšanu pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” administratīvajā ēkā Pentes ielā 2, Rūjienā vai elektroniski uz e-pastu: . Pēc iesnieguma saņemšanas klientam tiks izsniegti tehniskie noteikumi, kuros noteiktas tehniskās prasības un norādījumi.

Darbu secība centralizēto ūdenssaimniecību tīklu izbūvei:

  1. Iesniegt pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” tehnisko noteikumu pieprasījuma veidlapu (veidlapa atrodama šeit vai pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” birojā Pentes ielā 2, Rūjienā);
  2. Iesniegt iesniegumu Valmieras novada pašvaldībai par rakšanas darbu atļaujas saņemšanu (veidlapa atrodama šeit vai pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” birojā Pentes ielā 2, Rūjienā);
  3. No pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” saņemt tehniskos noteikumus;
  4. No iesaistītajām pusēm saņemt rakšanas darbu atļaujas un saskaņojumus;
  5. Veikt ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbus;
  6. Pēc izbūves darbu veikšanas 10 darba dienu laikā ar pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” noslēgt pakalpojuma līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir iespējams saņemt pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” administratīvajā ēkā Pentes ielā 2, Rūjienā vai pa tālr. 26712573.

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” katru gadu konstatē vairākus gadījumus, kad nekustamie īpašumi bez saskaņošanas ir jau pievienoti, vai pievienojas centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot līgumu par pakalpojuma lietošanu. Arī šogad uzņēmums turpinās pārbaudīt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumus, tāpēc aicinām īpašniekus būt atbildīgiem un legalizēt pieslēgumus. Pretējā gadījumā veiksim nelegālo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu atslēgšanu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu un lietošanu”, būsim spiesti piemērot sodu, kurš  var sasniegt pat vairāku tūkstošu eiro apmērā.