Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā

Apstiprināti saistošie noteikumi "Par sadzīves atkritumu apsaimnniekošanu Valmieras novadā"

2023. gada 28. decembrī Valmieras novada pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 115 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā”.

Saistošajos noteikumos iekļauts:

  • šīs teritorijas dalījums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;
  • prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;
  • prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai;
  • prasības atkritumu dalītās savākšanas organizēšanai, arī šo atkritumu savākšanas biežumam, un kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošajos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai, nosakot, ka ikvienam atkritumu radītājam vai atkritumu valdītājam ir pienākums iesaistīties sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, kas sastāv no:

  • publiskiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem – publiskajiem EKO punktiem;
  • šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem – EKO laukumiem;
  • pie individuālajām dzīvojamajām mājām izveidotajiem sadzīves atkritumu dalītai vākšanai paredzētajiem konteineriem mājsaimniecībās (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls);
  • pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru sastāvā ir vismaz divi dzīvokļi, izveidotajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls).

Saistošajos noteikumos ir ietverti jauni termini, proti, atkritumu poligona termins ir aizstāt ar terminu “aprites ekonomikas centrs “Daibe” (AEC “Daibe”)”.

Saistošajos noteikumos ir paredzēta iespēja noteiktu Pašvaldības administratīvo teritoriju individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem bioloģiskos atkritumus kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (mājkompostēšana). Šādā gadījumā minētajām personām ir nepieciešamas informēt atkritumu apsaimniekotāju par mājkompostēšanas esamību. Pašvaldībai, ir pilnaptverošana informācija par Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem mājkompostiem, tādējādi minētajiem subjektiem būtu vieglāk plānot un koordinēt bioloģisko atkritumu konteineru nepieciešamību un izvietošanu.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties šeit.