Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Kocēnu ciemā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 25.martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220 (turpmāk – SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”), 2022.gada 25.marta iesniegumu Nr.27/1-6/2022 ar tam pievienoto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus un 2022.gada 28.martā – papildu informāciju (2022.gada 28.marts Nr.29/1-6/2022).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022. gada 25. martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220 (turpmāk – SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”), 2022. gada 25. marta iesniegumu Nr. 27/1-6/2022 ar tam pievienoto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus un 2022. gada 28. martā – papildu informāciju (2022. gada 28. marts Nr. 29/1-6/2022).

Regulators konstatē un secina:

 1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku , ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.
 2. SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.155 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 230.nr.) (turpmāk – Lēmums Nr.155).
 3. Lēmumā Nr.155 Regulators ir piešķīris SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.155 lemjošās daļas 9.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenu izmaiņu gadījumā.
 4. Regulators 2021.gada 13.septembrī pieņēma lēmumu Nr.96 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2021, 178.nr.) (turpmāk – Lēmums Nr.96).
 5. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā Lēmumā Nr.155 piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2022.gada 25.martā (2022.gada 25.marts Nr.27/1-6/2022) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā (bez pievienotās vērtības nodokļa):
  5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 40,49 EUR/MWh;
  5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 16,18 EUR/MWh;
  5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 5,42 EUR/MWh;
  5.4. siltumenerģijas gala tarifs 62,09 EUR/MWh.
 6. Paziņojums par “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2022.gada 29.marta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 62.nr. Paziņojumā SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums noteikts 2022.gada 1.maijs.
 7. Regulators, izvērtējot “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noteiktajā laikā.
 8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.96 lemjošās daļas 1.1.apakšpunktā noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu atcelšanu Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, un Lēmuma Nr.155 piemērošanu, nosakot, ka no 2022.gada 1.maija Regulators atceļ Lēmuma Nr.96 lemjošās daļas 1.1.apakšpunktā noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, un SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” nepiemēro ar Lēmumu Nr.155 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.
 9. SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pilnvarotais pārstāvis piedalījās padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu atzīt noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā atbilstību Metodikai.
  Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1. un 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

 1. atzīt SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2022, 62.nr.):
  1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 40,49 EUR/MWh;
  1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 16,18 EUR/MWh;
  1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 5,42 EUR/MWh;
  1.4. siltumenerģijas gala tarifs 62,09 EUR/MWh,
  un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”;
 2. atcelt no 2022.gada 1.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 13.septembra lēmuma Nr.96 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2021, 178.nr.) lemjošās daļas 1.1.apakšpunktā noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā;
 3. noteikt, ka no 2022.gada 1.maija SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.155 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 230.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.