Par nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.1, Valmierā, Valmieras novadā PIRMĀS MUTISKĀS Nomas tiesību izsoles REZULTĀTU

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Dalībai nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.1, Valmierā, Valmieras novadā, kas sastāv no 6 m2 zemes platības no zemes vienības daļas Ziloņu iela, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums Nr.96010012006, nomas tiesību izsolē līdz 25.07.2022. plkst.9.00 nav saņemts un reģistrēts neviens nomas tiesību izsoles dalībnieka pieteikums.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 9.1.punktu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu, ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu [..].