Par nekustamā īpašuma zemes vienības “Viesturi”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9652 005 0276, daļas pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Nekustamā īpašuma zemes vienības “Viesturi”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9652 005 0276, daļas 4,2952 ha platībā (turpmāk – nomas objekts), 27.05.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Dikļu pagasta zemnieku saimniecība EGLĀJI, reģistrācijas Nr.44101000392, ar nosolīto nomas objekta nomas maksu gadā 350,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.