Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļas
“Pretī Kurpniekiem”, Sēļu pagasts, Valmieras novads,
pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļas “Pretī Kurpniekiem”, Sēļu pagasts, Valmieras novads, pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nomas tiesību izsoles uzvarētājs ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu 1144,46 euro gadā plus pievienotās vērtības nodoklis atteicās slēgt zemes nomas līgumu.

22.04.2022. nomas tiesību izsoles zemes vienības daļai “Pretī Kurpniekiem”, Sēļu pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9682 002 0054, platība 5,3 ha, uzvarētājs ir otras augstākās nomas maksas nosolītājs MATĪŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “Kalnciemi 2010”, reģistrācijas Nr.44101037323, ar nosolīto zemes nomas maksu gadā 1094,46 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.