Par nekustamā īpašuma “Skujiņas”, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr.9664 003 0061, zemes vienības daļas pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Nekustamā īpašuma “Skujiņas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9664 003 0061, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 003 0061, daļas 11,38 ha platībā (turpmāk – nomas objekts), 03.06.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība “MAZDZĒRVĪTES”, reģistrācijas Nr.44101011432, ar nosolīto nomas objekta nomas maksu gadā 2296,60 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.