Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811002, telpu un zemes
PIRMĀS RAKSTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Valmieras novada pašvaldības izsoles
  1. Atzīt nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas kadastra apzīmējums 9601 013 1811 002, telpu un zemes pirmo nomas tiesību izsoli par nenotikušu, jo neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē.
  2. Izbeigt nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas kadastra apzīmējums 9601 013 1811 002, telpu un zemes nomas tiesību izsoli, nesludinot to atkārtoti.