Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Valmieras ielā 12, Rencēni, Rencēnu pagasts, Valmieras novads, PIRMĀS RAKSTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Valmieras ielā 12, Rencēni, Rencēnu pagasts Valmieras novads, kadastra Nr.9678 003 0218 001, platība 25,98 m2, 16.05.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto telpu nomas maksu 2,20 euro/m2 plus pievienotās vērtības nodoklis.