Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Skolas ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

paziņojums

Nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Skolas ielā 6, Rūjienā Valmieras novadā, kadastra Nr. 9615 001 0806 001, platība 13,20 m2, 06.10.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto telpu nomas maksu 1,20 euro/m2 mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.