Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Pentes ielā 2-4, Rūjienā, Valmieras novadā, PIRMĀS RAKSTISKĀS Nomas tiesību izsoles REZULTĀTU

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Pentes ielā 2-4, Rūjienā Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 1901, platība 9,1 m2, 25.07.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto telpu nomas maksu 1,20 euro/m2 plus pievienotās vērtības nodoklis.