Par nekustamā īpašuma Eksporta iela 8, Valmiera, Valmieras novads, kadastra
Nr.9601 013 2220, pirmās RAKSTISKĀS APBŪVES TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Dalībai nekustamā īpašuma Eksporta iela 8, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 0054, zemes vienības daļas Nr.2, kadastra apzīmējums 9601 013 0050, platība 26 487 m2, pirmajā rakstiskajā apbūves tiesību izsolē līdz 19.08.2022. plkst.16.00 nav saņemts un reģistrēts neviens apbūves tiesību izsoles dalībnieka pieteikums.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 10.1.1.apakšpunktu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu [..], ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu.