Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, kadastra
Nr.9601 013 2220, pirmās RAKSTISKĀS APBŪVES TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Dalībai nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 2220, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9601 013 2220, platība 17 652 m2, pirmajā rakstiskajā apbūves tiesību izsolē līdz 19.08.2022. plkst.16.00 nav saņemts un reģistrēts neviens apbūves tiesību izsoles dalībnieka pieteikums.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 10.1.1.apakšpunktu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu [..], ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu.