Par nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, kioska telpu un zemes daļas pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, daļai, kas sastāv no kioska, kadastra apzīmējums 9688 004 0233 003, telpām ar kopējo platību 23,10 m2 un kioskam piesaistīto zemes daļu 627,7 m2 platībā no 7,3 ha lielas zemes vienības, kadastra apzīmējums 9688 004 0233 (turpmāk – nomas objekts), 03.06.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA Valmiermuižas pils, reģistrācijas Nr.44103059325, ar nosolīto nomas objekta nomas maksu mēnesī 55,06 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.