Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 1, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, nedzīvojamo telpu un zemes daļas pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Nekustamā īpašuma Alejas ielā 1, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, daļas, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 9664 008 0242 001, 1.stāva telpu grupas, kadastra apzīmējums:9664 008 0242 001 002, adrese Alejas iela 1-2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, ar kopējo platību 83,4 m2 un telpām piesaistītās zemes daļas 805,88 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 03.06.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA Burkāns un sīpols, reģistrācijas Nr.40203281012, ar nosolīto nomas objekta nomas maksu mēnesī 130,06 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.