Par izņēmuma kārtas medībām Valmieras valstspilsētas un novada pilsētu teritorijā

mežs

2024. gada 27. jūnijā Valmieras novada pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 133 “Par izņēmuma kārtas medībām Valmieras valstspilsētas un novada pilsētu teritorijā”. Saistošo noteikumu mērķis ir ierobežot dzīvnieku radītos bojājumus pilsētu teritorijās, un tie nosaka zonas Valmieras valstspilsētas un novada pilsētu (Mazsalacā, Rūjienā, Sedā un Strenčos) teritorijā, kurās atļauts medīt, kā arī kārtību, kādā organizējamas medības gadījumos, ja medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, vai rada postījumus.

Saistošie nosaka, ka medību organizēšana Valmieras valstspilsētā un novada pilsētās ir atļauta visā pilsētas teritorijā tajā pilsētas zonā, attiecībā uz kuru Valmieras novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus.

Saņemot atļauju medībām, tās Valmieras novada pilsētu teritorijā organizējamas, ievērojot medību jomu reglamentējošos normatīvos aktus.

Vairākās novada pilsētās bebri traucē ūdenstilpju krastmalu sakopšanu, bojājot vai pilnīgi iznīcinot koku stādījumus, kā arī Valmieras novada pašvaldība periodiski saņem ziņojumus par medījamiem dzīvniekiem pilsētas teritorijā, kuru uzvedība ir neierasta.

Medību koordinācijas komisija rūpīgi izskatīs katru gadījumu individuāli un izvērtēs, vai nav citu alternatīvu situācijas risināšanai. Atļaujot medības, tiks noteiktas precīzas medību platības robežas un pieļaujamie medību rīki.

Noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija, kura seko noteikumu ievērošanai un sniedz konsultācijas par jautājumiem saistībā ar medību organizēšanu pilsētas teritorijā.

Saistošie noteikumi pieejami vietnē www.likumi.lv.