Par ēdināšanu Valmieras novada izglītības iestādēs

2023. gadā Valmieras novada pašvaldība organizēja vairākas iepirkuma procedūras, lai iegādātos ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādēm, kurām 2023. gadā beidzās noslēgto ēdināšanas līgumu termiņi (izņemot Rūjienas vidusskolu, jo iestādei ir spēkā esošs ēdināšanas līgums līdz 2025. gada 1. septembrim).

Iepirkuma procedūrās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju piedāvājumi tika vērtēti, izmantojot saimnieciski izdevīgākos izvēles kritērijus, dodot priekšroku vietējiem, svaigiem un kvalitatīviem produktiem, kā arī piemērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības. Rezultātā tika izvēlēti ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji visām novada izglītības iestādēm, kurām tas bija nepieciešams. Vienīgā skola, kurā ēdināšanu turpina nodrošināt pašvaldība, ir Naukšēnu vidusskola, jo nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu nepieteicās neviens pakalpojuma sniedzējs.

Valmieras novada izglītības iestādēs līdz 2028. gada 31. maijam ēdināšanas pakalpojumu nodrošinās:

Valmiera

Pirmsskolas izglītības iestādē “Ezītis”, pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”, pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte”, pirmsskolas izglītības iestādē “Krācītes”, pirmsskolas izglītības iestādē “Kārliena”, pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”, pirmsskolas izglītības iestādē “Buratino”, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā un tās pirmsskolas izglītības grupās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu turpinās SIA “Salvis”.

Valmieras sākumskolā un Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” grupā, kas izvietota Valmieras sākumskolas telpās, Valmieras Pārgaujas sākumskolā, Valmieras Valsts ģimnāzijā, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā, Valmieras 2. vidusskolā un iestādes pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne”,  Valmieras 5.vidusskolā, Valmieras Viestura vidusskolā, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā no 2024. gada janvāra ēdinās uzņēmums no Rīgas – sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Fristar”.

Jāpiemin, ka šajās iestādēs darbu ēdināšanas jomā šogad beidza SIA “Kantīne B”, kas ilgstoši sniedza ēdināšanas pakalpojumu Valmieras skolās (uzņēmums jaunajā ēdināšanas iepirkumā izlēma nepiedalīties). Pašvaldība pateicas uzņēmumam par gardo un veselīgo maltīšu nodrošināšanu bērniem, ilgstošo sadarbību un vēl veiksmi jaunajos izaicinājumos!

Strenču apvienība

Strenču pamatskolā un  Strenču pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns”, iestādes “Minkāns” struktūrvienībā “Dzērvīte” jau līdz šim ēdināja un turpinās ēdināt sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KAKTUSS”.

Mazsalacas apvienība

Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādē “Dārziņš” un iestādes struktūrvienībā “Pūcītes”, kā arī Mazsalacas vidusskolā jau līdz šim ēdina un turpinās ēdināt sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SOLVIS”.

Burtnieku apvienība

Burtnieku pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis”, Burtnieku Ausekļa pamatskolā, Rencēnu pamatskolā, Rencēnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā, Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš”, Matīšu pamatskolā, Matīšu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā jau ēdina un arī turpmāk ēdinās vietējais uzņēmums SIA “Glazūra”.

Kocēnu apvienība

Jura Neikena Dikļu pamatskolā, iestādes pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietā Dikļos un iestādes pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietā Zilākalnā, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra programmas īstenošanas vietā Vaidavā, Rubenes pamatskolā, iestādes pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta Rubenē, Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”, Kocēnu pamatskolā jau ēdina un turpinās ēdināt vietējais uzņēmums SIA “Glazūra”.

Rūjienas apvienība

Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa” jau ēdina un turpinās ēdināt personu apvienība Aleks un V Concord Service Group CNC, Rūjienas vidusskolai 2023. gadā ēdināšanas pakalpojuma iepirkums nenotika, jo vēl ir spēkā līgums līdz 2025. gada 1. septembrim, pakalpojumu nodrošina SIA “Artavs”.

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība

Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā jau ēdina un arī turpmāk ēdinās SIA “Glazūra”. No 2024. gada janvāra Trikātas pamatskolā ēdināšanas pakalpojumu sniegs ēdinātājs no Rīgas – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Fristar”.

Naukšēnu apvienība

Naukšēnu vidusskolā ēdināšanu turpina nodrošināt pašvaldība, jo nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu nepieteicās neviens pakalpojuma sniedzējs.

Laikā, kad preču, produktu un pakalpojumu cenas turpina pieaugt, tiek ietekmētas arī ēdināšanas pakalpojuma izmaksas izglītības iestādes. Līdz ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju noskaidrošanu nākamajiem pieciem gadiem, ir pieņemts lēmums pārskatīt arī ēdināšanas maksu Valmieras novada izglītības iestādēs, lai ēdinātāji varētu novada bērniem nodrošināt sabalansētu un kvalitatīvu maltīti,

skaidro Sandra Purmale, Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece.

Apstiprināts ēdināšanas maksas cenrādis

2023. gada 28. decembra Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināta ēdināšanas maksa Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kas stāsies spēkā no 2024. gada 2. janvāra.

Ēdināšanas maksa pirmsskolas izglītības iestādēs:

 • pusotru līdz sešus gadus veciem bērniem ēdināšanas maksa noteikta 3 eiro dienā (tajā skaitā: brokastis – 0,64 eiro, pusdienas 1,78 eiro, launags – 0,58 eiro;
 • bērniem, kuriem noteikta diagnoze fenilketonūrija – 1,40 eiro dienā.

Atvieglojumi ēdināšanas maksai pirmsskolas izglītības iestādēs

Saglabāsies Valmieras novada pašvaldības noteiktie ēdināšanas maksas atvieglojumi tās dibinātajās izglītības iestādēs.

Ēdināšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā nodrošinās:

 • pusdienām obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem;
 • visām ēdienreizēm pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti;
 • visām ēdienreizēm speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” speciālo grupu izglītojamajiem;
 • visām ēdienreizēm bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

Ēdināšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā nodrošinās visām ēdienreizēm bērniem no daudzbērnu ģimenes, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

Ēdināšanas maksa vispārējās izglītības iestādes:

 • brīvpusdienas nodrošinās 1.-4. klašu izglītojamiem, kuru pusdienu izmaksas 50 % apmērā (bet ne vairāk kā 1,545 eiro) apmaksā no piešķirtās valsts budžeta dotācijas un pašvaldības līdzfinansējuma;
 • brīvpusdienas saglabāsies arī visiem 5.–6. klašu izglītojamiem, izmaksas 100% apmērā sedzot no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
 • 7.–12. klašu izglītojamiem pusdienu maksa noteikta 2,10 eiro par vienu ēdienreizi. No pašvaldības budžeta segs izmaksas, kas veidojas starp ēdienreizes faktisko cenu, ko noteicis ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, un pašvaldības apstiprināto maksu (2,10 eiro).

Atvieglojumi ēdināšanas maksai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā nodrošinās:

 • pusdienām izglītojamiem ar invaliditāti, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē.

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā nodrošinās:

 • pusdienām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no daudzbērnu ģimenes, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.