Palielina atbalsta apmēru bērna izglītošanai privātās izglītības iestādēs

Lemts palielināt atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kurš mācās privātajā izglītības iestādē

Ceturtdienas, 9. februāra, Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē lemts palielināt atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kurš mācās privātajā izglītības iestādē. 2023. gadā šim mērķim pašvaldības budžetā paredzēti 250 000 eiro.

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un tā īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmu.

Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs 2023. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

  • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam – 291,17 eiro;
  • bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 184,62 eiro;
  • skolēniem, kuri apgūst vispārējās vai speciālās izglītības programmu – 85,16 eiro.

Līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, par pamatu ņemot vidējās izmaksas Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs aizvadītajā gadā, un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu 2023. gada 9. februārī.

Lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, kuram ir jāpievieno līguma ar izglītības iestādi kopija. Pašvaldība atbalstu izmaksā privātajai izglītības iestādei, pamatojoties uz noslēgto trīspusējo līgumu starp pašvaldību, izglītības iestādi un bērna likumisko pārstāvi.

Valmieras novadā darbojas divas privātās izglītības iestādes: privātā pamatskola Valmieras Zaļā skola un Universum mūzikas un mākslas vidusskola. Pērn pašvaldības līdzfinansējums bijis nepieciešams 166 bērnu izglītošanai.