Pakalpojumu vietas Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldībai pēc administratīvi teritoriālās reformas ir būtiski nodrošināt novada iedzīvotājiem ērtu un pieejamu pašvaldības pakalpojumu saņemšanu, gadījumos, kad nav iespējama pastāvīga pakalpojuma saņemšana elektroniski.

Valsts un pašvaldības vienotie klientu centri (VPVKAC)

Pašvaldības un valsts pakalpojumu pieteikšanai Valmieras novadā teritoriālo apvienību pārvalžu pārziņā ir septiņi Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri – pa vienam katrā teritoriālajā apvienībā. Savukārt Klientu apkalpošanas centrā Valmierā, Lāčplēša ielā 2 var pieteikties pašvaldības pakalpojumiem. To 2022. gadā plānots  pievienot VPVKAC tīklam. Privātpersonas un uzņēmēji VPVKAC var saņemt informāciju un konsultācijas par pašvaldības un valsts sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru, nepieciešamajiem dokumentiem un e-pakalpojumu lietošanu.

VPVKAC kontaktinformācija

VPVKAC kompetencē ir:

 • valsts iestāžu – Lauku atbalsta dienesta (LAD), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts zemes dienesta (VZD), Valsts darba inspekcijas (VDI), Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB), Lauksaimniecības datu centra (LDC), Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK),Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) sniegto pakalpojumu un ar to saistīto procesu nodrošināšana, apzināšana, aktualizēšana un publicēšana, saskaņā ar valsts iestāžu noslēgtajiem sadarbības līgumiem, kā arī pakalpojumu saņēmēju informēšana par tiem;*
 • klientu apkalpošana klātienē, pa tālruni un citiem elektroniskiem komunikācijas kanāliem, informējot par pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • atbalsta sniegšana valsts pārvaldes portālā Latvija.lv ievietoto aprakstīto pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi;
 • fizisku un juridisku personu iesniegumu pieņemšana;
 • informācijas sniegšana iedzīvotājiem par pašvaldības iestāžu un citu institūciju atrašanās vietu, uzdevumiem, darbību un pakalpojumiem;
 • dzīvesvietas deklarēšana, deklarētās dzīvesvietas izziņu izsniegšana, deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana;
 • klientu prasību apzināšana klātienē, pa tālruni u.c. elektroniskajiem komunikācijas kanāliem, informācijas nodošana atbildīgajiem un atbildes sniegšana klientiem, statistiskās informācijas apkopošana un analīze;
 • “klienta darba vietas” nodrošināšana – VPVKAC darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas pieejama darba vieta, kas tehniski aprīkota ar datoru, interneta pieslēgumu, ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, ir arī brīvpieejas internets darbam ar datoru;
 • sadarbspējīga COVID -19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā, pēc nepieciešamības sniedz atbalstu COVID -19 sertifikāta lejupielādei klienta viedtālrunī.

*Valmieras novada Trikātas VPVKAC un Strenču VPVKAC nav iespējams pieteikt Lauksaimniecības datu centra (LDC) pakalpojumus, bet Mazsalacas VPVKAC ir iespējams pieteikt Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) pakalpojumus.

Teritoriālo apvienību pārvaldes

Privātpersonu un uzņēmēju saziņai ar pašvaldību, pašvaldības pakalpojumu pieteikšanai, lokālai problēmjautājumu risināšanai un operatīvai problēmu novēršanai, Valmieras novada pašvaldība ir izveidojusi septiņas teritoriālo apvienību pārvaldes. Apvienību pārvaldes nodrošinās pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī nodrošinās Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbību.

Teritoriālo apvienību pārvalžu kontaktinformācija

Kases

Valmieras novada pašvaldībā privātpersonu un juridisko personu skaidras naudas norēķinu veikšanai līdz 2021.gada nogalei darbosies 10 kases. Kasēs var norēķināties par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, iemaksāt valsts nodevas u.c. maksājumus. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka pašvaldība plāno samazināt skaidrās naudas norēķinus, tos aizstājot ar internetbankas, bankas kartes izmantošanas pakalpojumiem, kā arī piedāvājot izmantot POS terminālu bibliotēkās vai norēķinus Latvijas Pastā un citas iespējas. Par aktuālu kasu darba laiku aicinām sazināties ar konkrētās apvienības Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru.

Bibliotēkas kā pašvaldības pakalpojumu atbalsta vietas

Valmieras novada pašvaldības pakalpojumu pieteikšanas pieejamības veicināšanai, liela nozīme turpmāk būs Valmieras bibliotēkai un 33 tās filiālbibliotēkām. Lai iedzīvotāji varētu sazināties ar pašvaldību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, Valmieras bibliotēkas 33 filiālbibliotēkas papildus veiks arī Klientu apkalpošanas punktu funkcijas. Bibliotēkas privātpersonām un uzņēmējiem sniegs konsultācijas par pašvaldības un valsts elektronisko pakalpojumu izmantošanu, pieņems pašvaldībai adresētus iesniegumus, tajā skaitā nodrošinās:

 • klientu konsultācijas un apmācības par pārvaldes portālā Latvija.lv aprakstīto e-pakalpojumu lietošanu, palīdzību darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi;
 • klientu informēšanu klātienē, pa tālruni u.c. elektroniskajiem komunikācijas kanāliem;
 • informācijas sniegšanu par pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanu, kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • fizisku un juridisku personu iesniegumu pieņemšanu;
 • dzīvesvietas deklarēšanu;
 • (nākotnē plānota maksas pakalpojumu sniegšana).

Valmieras novada vienotie pakalpojumi

Stājoties spēkā vienotiem Valmieras novada saistošajiem noteikumiem dažādās jomās, kas regulē arī pakalpojumu sniegšanu, ir izveidoti vienoti Valmieras novada pašvaldības pakalpojumi ar aprakstiem novada mājaslapā un ar saiti uz detalizētāku pakalpojuma aprakstu latvija.lv.

Līdz šim vienotie pakalpojumi ir:

 • Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
 • Pabalsts ēdināšanas maksas segšanai;
 • Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana;
 • Pabalsts garantēta minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
 • Pabalsts mājokļa pielāgošanai;
 • Pabalsts veselības aprūpei;
 • Pabalsts krīzes situācijā;
 • Apbedīšanas pabalsts;
 • Dzīvesvietas deklarēšana;
 • Izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana.