Pabeigta 2. kārtas ēku un būvju demontāža industriālajā teritorijā Valmierā

Valmierā turpinās darbs pie industriālās teritorijas izveides Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā 2. kārta”. Pabeigta 11 turpmākajai ekspluatācijai nederīgo ēku un būvju demontāža. Lai nodrošinātu piekļuvi revitalizētajai rūpnieciskajai teritorijai, tiek veikta Rūpniecības ielas pārbūve  un komunikāciju izbūve tās posmā no Dzelzceļa ielas līdz Kauguru ielai.

Teritorijā paredzēta Rūpniecības, Eksporta un Dzelzceļa ielu savienojošas iebrauktuves izbūve, kas vienlaicīgi kalpos kā komunikāciju koridors industriālajai teritorijai. Šobrīd notiek iebrauktuves izbūves sagatavošanas darbi. Teritorijā tiks izbūvēts publiskais automašīnu stāvlaukums 43 automašīnām.

Rūpniecības ielas pārbūve nodrošinās piekļuvi atjaunotajai degradētajai teritorijai, kā arī tiks sakārtota teritorijas daļa, kurā nākotnē plānots attīstīt jaunas ražotnes un industriālās teritorijas. 2. kārtas ietvaros paredzēta ražošanas ēkas būvniecība, kuras kopējā ražošanas telpu un biroja telpu platība būs aptuveni 4101 m2.

Projekta mērķis ir Valmieras pilsētas rūpnieciskās zonas degradētās teritorijas revitalizācija, atbilstoši Valmieras attīstības plānošanas dokumentiem, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas  un novada izaugsmi, ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu, privāto investīciju apjoma pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu. Visas projekta aktivitātes plānots pabeigt līdz 2022.gada beigām.

Rūpniecības ielas pārbūve, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.