Paaugstināto NĪN likmi laikus ekspluatācijā nenodotām ēkām Valmieras novadā piemēros no 2024. gada 1. janvāra

NĪN nepabeigtajām būvēm

Valmieras novadā paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmi laikus ekspluatācijā nenodotām ēkām piemēros no 2024. gada 1. janvāra. Valmieras novada pašvaldības dome 2022. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu līdz 2024. gada 1. janvārim atlikt termiņu, no kura tiks piemērota paaugstinātā nodokļa likme būvēm, kuru būvniecībai pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Valmieras novada Būvvalde aicina nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru īpašumos ir uzsākts būvniecības process, izmantot šo laiku līdz 2024. gada 1.janvārim:

  • pievērst uzmanību būvatļaujā norādītajam maksimālajam būvdarbu veikšanas termiņam;
  • neatlikt dokumentu noformēšanu būves nodošanai ekspluatācijā;
  • neatlikt maksimālā būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu uz pēdējo brīdi.

“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā”” nosaka, ka pēc 2024. gada 1. janvāra būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās kadastrālās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

Ēkām, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kuras joprojām nav nodotas ekspluatācijā, ar šī gada 1.oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 80. punktam beigsies maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš – 8 gadi.

Ar saistošajiem noteikumiem plašāk var iepazīties šeit.