Organizē elektronisko izsoli izcērtamai koksnei cirsmā “Rāķu purvs 1”, Dikļu pagastā

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Rāķu purvs 1”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 1.kvartāla 1.nogabals,  platība – 3,25 ha, cirtes veids – atmežošanas cirte, izcērtamo koku skaits – 3209 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 299,94 m3 ;
  • “Rāķu purvs 1”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 1.kvartāla 2.nogabals, platība – 3,09 ha, cirtes veids – atmežošanas cirte, izcērtamo koku skaits – 3750 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 266,13 m3;
  • “Rāķu purvs 1”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 1.kvartāla 3.nogabals, platība – 0,77 ha, cirtes veids – atmežošanas cirte,  izcērtamo koku skaits – 58 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 1,13 m3;
  • “Rāķu purvs 1”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 1.kvartāla 4.nogabals, platība – 1,39 ha, cirtes veids – atmežošanas cirte, izcērtamo koku skaits – 598 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 14,46 m3.

Sākumcena – 26906,77 EUR, solis – 300 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 2690,68 EUR.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141. panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.01.2024. plkst. 13.00 un noslēdzas 02.02.2024. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.01.2024. plkst. 13.00 līdz 23.01.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2690,68  EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit euro 68 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Rāķu purvs 1”, Dikļu pagastā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 64292229, e-pasta adrese: .

Par cirsmām un to apskati zvanīt pa tālr. 64292252, e-pasta adrese: .