NVA piedāvā darba devējiem jaunu pakalpojumu – darba vietas pielāgošanu darbiniekiem ar invaliditāti

NVA piedāvā darba devējiem jaunu pakalpojumu - darba vietas pielāgošanu darbiniekiem ar invaliditāti

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, jaunu pakalpojumu – darba vietas pielāgošanu bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti. Tas ir NVA preventīvais bezdarba riska samazināšanas pasākums, lai sekmētu nodarbināto personu ar invaliditāti darbspēju un darba vietu saglabāšanu.

NVA darba devējam nodrošina ergoterapeita pakalpojumu un izmaksā vienreizējo dotāciju līdz 1000 eiro apmērā darbinieka ar invaliditāti darba vietas pielāgošanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, piegādei un uzstādīšanai. Dotāciju NVA piešķir, ja ergoterapeits atzinumā ir norādījis, ka darba vietai pielāgojumi ir nepieciešami.

NVA atbalstam aicināti pieteikties komersanti un komercsabiedrības (personālsabiedrības un kapitālsabiedrības), ja ir nepieciešams veikt darbinieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanu darba attiecību turpināšanai.

Kā darba devējam pieteikties atbalsta saņemšanai?

  • Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā;
  • Aizpildīts pieteikums jāiesniedz NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas nodarbinātās personas ar invaliditāti darba vieta. Pieteikumu var iesniegt klātienē vai nosūtīt pa pastu. Ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, to var nosūtīt pa e-pastu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapas sadaļā “Kontakti”.

NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā izskata darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējiem pasākuma īstenošanu.

Par komisijas pieņemto lēmumu NVA filiāle darba devēju informē rakstveidā. Ja komisijas lēmums ir pozitīvs, darba devējs tiek aicināts mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas slēgt līgumu ar NVA par pasākuma īstenošanu.

Detalizētāka informācija par NVA preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu “Darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti” un darba devēju pieteikuma forma pieejama NVA mājaslapas sadaļā “Piedāvāju darbu” 🡪 “Darba vietas pielāgošana” (https://www.nva.gov.lv/lv/darba-vietas-pielagosana).

Darba vietas pielāgošana darbiniekiem ar invaliditāti