NVA aicina nozaru asociācijas pieteikties vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai pie darba devējiem

NVA ziņai

Lai nodrošinātu tautsaimniecības nozarēm nepieciešamo darbinieku sagatavošanu, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno pasākumu “Apmācība pie darba devēja ar nozaru asociāciju iesaisti:. Tā ir bezdarbnieka statusā NVA reģistrēto klientu praktiskā apmācība darba vidē otrā, trešā vai ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās kompetences ieguvei, ņemot vērā nozaru aktuālās vajadzības pēc darbaspēka.

Nozaru asociācijas, labi pārzinot savas jomas specifiku un pieprasījumu pēc kvalificētiem darbiniekiem, izvēlas un iesaka darba devējus, kuru uzņēmumos jāīsteno vajadzīgo darbinieku praktiskā apmācība, kā arī iesaistās praktiskās apmācības organizēšanā, vadīšanā, koordinēšanā un pasniedzēju piesaistē. Nozaru asociācijām NVA atlīdzina ar pasākuma organizēšanu saistītās izmaksas  – 200 eiro apmērā par katru apmācības dalībnieku, kas mācības būs pabeidzis.

Apmācība pie darba devēja ar nozaru asociāciju iesaisti tiek īstenota darbinieku sagatavošanai:

 • apstrādes rūpniecības nozarei,
 • transporta un uzglabāšanas nozarei,
 • informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarei, izņemot izdevējdarbību, kinofilmu, videofilmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšanu, radio un televīzijas programmu izstrādi un apraidi.

Pieteikties praktiskās apmācības īstenošanai aicinātas šo nozaru asociācijas, kas pārstāv ne mazāk kā 10 nozares uzņēmumus un ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz piecus gadus.

Kā pieteikties?

 1. solis – jāaizpilda NVA tīmekļvietnē pieejamā pieteikuma forma
 1. solis – aizpildītais pieteikums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz NVA e-pastu: .

Pieteikumus izvērtēs NVA pasākuma īstenotāju izvēles komisija atbilstoši Apmācības pie darba devēja ar nozares asociāciju īstenotāju izvēles nolikuma noteikumiem un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu. Ja asociācijas pieteikums tiks atbalstīts, NVA noslēgs sadarbības līgumu un piešķirs dotāciju ar pasākuma organizēšanu saistītām izmaksām.

Pēc sadarbības līguma noslēgšanas nozares asociācijas pieteikumā norādītajiem darba devējiem, kuri īstenos praktisko apmācību, NVA elektroniski nosutīs uzaicinājumu mēneša laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas iesniegt NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plānota darba vietu izveide, pieteikumu praktiskās apmācības īstenošanai.

Praktiskās apmācības ilgums ir pielāgots apgūstamās profesionālās kvalifikācijas līmenim[1]:

 • otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim(iepriekš pirmais) – 2 mēneši;
 • trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim(iepriekš otrais)  – 3 mēneši;
 • ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim(iepriekš trešais)  – 4 mēneši.

Nozares darba devējam, kurš īstenos praktisko apmācību savā uzņēmumā, NVA piešķirs dotāciju apmācāmā ikmēneša darba algai:

 • otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 300 eiro mēnesī;
 • trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim  – 350 eiro mēnesī;
 • ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 350 eiro mēnesī.

Darba devējam jānodrošina apmācāmajam darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru. NVA apmaksā izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi (līdz 50 eiro), piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 100 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai apmācāmajam ar invaliditāti (līdz 1000 eiro). Savukārt darba devējam jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet ja praktiskajā apmācībā tiek iesaistīta persona ar invaliditāti, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apmācāmā algas dotācijas daļas nodrošina NVA. NVA piešķir dotāciju arī darba vadītāja algai – 10 eiro par katru praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem apmācības dalībniekiem.

Ja praktiskās apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 kilometru attālumā no apmācāmā deklarētās dzīves vietas, viņš var saņemt no NVA reģionālas mobilitātes atbalstu – līdz 200 eiro mēnesī dzīvojamās telpas īres vai 10 eiro dienā transporta izdevumu kompensācijai.

Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas apmācības dalībniekam tiek izsniegts rakstisks apliecinājums par profesionālo prasmju un iemaņu apguvi un apgūto zināšanu novērtējums.

Detalizētāka informācija un pieteikuma forma pieejama NVA vietnē.

Pasākums “Apmācība pie darba devēja ar nozaru asociāciju iesaisti” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 7.1.1.0/15/I/001 „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.


[1] Līdz 2023. gada 31. maijam profesionālās kvalifikācija līmeni norāda atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 5. pantam, bet iekavās norāda profesionālās kvalifikācijas līmeni atbilstoši https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/nks_stand_saraksts_mk_not_626.shtml.