Nozīmīgākās izmaiņas izglītības nozarē 2024. gadā

Aktuālais izglītībā 2024. gadā

Izmaiņas izglītības nozarē 2024. gadā: 

  • No 2024. gada 1. janvāra ir spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Paaugstināta zemākā pedagogu mēneša darba algas likme par 12,2% (no 1224 eiro līdz 1374 eiro par 36 stundu darba slodzi nedēļā), savukārt par 23,1% zemākās mēneša darba algas likmes pieaugums ir noteikts pirmsskolas izglītības pedagogiem (no 1240 eiro līdz 1526 eiro par 40 stundu darba slodzi nedēļā).
  • 2024. gada 1. ceturksnī Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā portālā tiks publicēts profesionālās izglītības absolventu monitoringa rīks, kas plašai mērķauditorijai (izglītības politikas veidotāji, profesionālās izglītības iestādes un to dibinātāji, nozaru pārstāvji un asociācijas, potenciālie izglītojamie un viņu vecāki, žurnālisti u.c.) sniegs informāciju par profesionālo izglītību ieguvušo personu nodarbinātību, ienākumiem un bezdarba līmeni.
  • Šajā mācību gadā tiek turpināts paaugstināt procentuālo slieksni valsts pārbaudes darbu nokārtošanai pamata un vispārējās izglītības posmā. Lai skolēns iegūtu apliecinājumu, ka eksāmens ir nokārtots, 2023./2024. mācību gadā jāsaņem vismaz 15 %, savukārt 2024./2025. mācību gadā – 20 % no maksimāli iespējamā vērtējuma.
  • 2024. gada 1.septembrī stāsies spēkā izmaiņas vērtēšanas kārtībā pamata un vispārējās izglītības posmā, kas paredz vairākus vērtēšanas veidus. Formatīvā vērtēšana ir nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa, nodrošinot saiti par skolēna tā brīža zināšanām, savukārt diagnosticējošā vērtēšana palīdz skolotājam izvērtēt nepieciešamo atbalstu skolēniem gan klases, gan individuālā līmenī. Summatīvā vērtēšana tiks organizēta mācīšanās posma (piemēram, temata, mācību gada, izglītības pakāpes) noslēgumā, lai novērtētu un dokumentētu skolēna mācīšanās rezultātu. Visbeidzot monitoringa vērtēšana ir sistemātiska zināšanu un prasmju novērtēšana noteiktos vecumposmos – pirmsskolā, trešajā un sestajā klase). Skolēna sniegums tiek atspoguļots, izmantojot 1.-3. klases apguves līmeņus “sācis apgūt”, “turpina apgūt”, “apguvis”, “apguvis padziļināti”, bet 4.-12. klasē 10 ballu skalu.
  • No 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klašu skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra – pievienosies arī 3., 6. un 9. klases. Jau šobrīd izglītības process tikai valsts valodā tiek īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē.
  • No 2024./2025. mācību gada skolās ieviesīs valsts aizsardzības mācību un atjaunos vēsturi kā atsevišķu mācību priekšmetu vidusskolās.

Informāciju sagatavoja:

Izglītības un zinātnes ministrija