Novads / Trikātas pagasts

Trikātas pagasts

Trikātas pagasts

Trikātas pilskalna estrāde

Pagasta platība: 11 314 ha

Iedzīvotāju skaits: 868 (uz 01.01.2021., avots: Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās (pmlp.gov.lv))

Pagasts robežojas ar Strenču pilsētu, Jērcēnu, Valmieras, Brenguļu, Blomes, Smiltenes un Plāņu pagastu.

Trikātas pagasta apdzīvojuma struktūras pamatu veido divi ciemi – Trikāta un Ūdriņas. Apdzīvotība koncentrējas pagasta vidus un dienvidu daļā, jo teritorijas ziemeļdaļu aizņem lieli mežu masīvi. Teritorijas ziemeļu stūrī atrodas apdzīvota vieta Ūdriņas, kam ar teritorijas plānojumu noteikts ciema statuss.

Pagasta vēsturiskā izcelsme

1945. gadā pagastā izveidoja Taures, Trikātas un Vāles ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1949. gadā Valkas rajona Trikātas ciemam pievienoja likvidēto Taures ciemu. 1965. gadā Trikātas ciema padomju saimniecības „Plāņi” teritoriju pievienoja Plāņu ciemam. 1975. gadā Trikātas ciemam pievienots likvidētais Vāles ciems, bet daļa Trikātas pagasta teritorijas pievienota Plāņu ciemam, savukārt 1979. gadā daļa Plāņu ciema teritorijas pievienota Trikātas ciemam. 1981. gadā daļa Trikātas ciema teritorijas pievienota Brenguļu ciemam. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 

Ar ko īpašu izceļas un ir atpazīstams pagasts

Trikātas pagasts atrodas Ziemeļvidzemes zemienes Trikātas pacēlumā. Virsas augstums – līdz 92 m vjl. Raksturīgs reljefa elements – lēzeni morēnu pauguri (Cīruļkalns, Jāņa, Jēņu, Lazdu, u.c. kalni).

Pagasta Z robežu veido Gauja. Cauri pagastam tek Gaujas kreisā krasta pieteka Abuls ar pietekām Melderupīti, Nigru, Mutulīti un Lisu. Lisa tek caur plašu Trikātas pacēluma ieplaku un veido trīs dabiskas ūdenskrātuves – Dutkas, Pannas un Baznīcas ezeru. Pagastā ir arī Trikātas ezers un vairāki nelieli ezeriņi: Tiepeles, Atpiļu un Palkaiņu ezers.

Pagasta dienvidu daļā atrodas Kačoru purvs (kopplatība 1155 ha), kura lielāko daļu – 826 ha aizņem zemais purvs, 302 ha – jauktais purvs, bet centrālajā daļā 27 ha platībā izveidojies augstais purvs. 43,7% no pagasta teritorijas aizņem meži.

Trikātas pagasta centrs Trikāta atrodas 26 km no Valmieras un 130 km no Rīgas. Teritoriju šķērso republikas nozīmes dzelzceļš Rīga-Lugaži, 1. kategorijas autoceļš Smiltene-Strenči un 2. kategorijas autoceļi Strenči-Trikāta- Miega, Vadži-Trikāta, Cempi-Brenguļi – Trikāta-Vijciems, Trikāta-Kaupi, Valmiera-Brenguļi-Bikseja un Rauna-Mārsnēni-Ķerves-Trikāta. Trikātas pagasta teritorija aizņem 11 314 ha lielu platību, no tiem 4319 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet 4939 ha – meža zeme

Apskates objekti

  • Nozīmīgākās ūdenstilpes Trikātas pagastā Abuls un Mācītājmuižas, Pannas, Dutkas un Trikātas ezeri.
  • Mikroliegumi – 1.
  • Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” (ziemeļu daļas teritorija gar Gauju) – Trikātas pagasts 763 ha platībā.

TRIKĀTAS PAGASTA IEVĒROJAMIE IEDZĪVOTĀJI

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības vidi veido plašs ekonomisko vienību spektrs – sākot no pašnodarbinātajiem un maziem uzņēmumiem līdz ārpus Latvijas robežām atpazīstamiem. Kopā darbojas ap 180 uzņēmēju.

Nozīmīgākās uzņēmējdarbības nozares ir tūrisms un ražošana. Vairāki uzņēmēji darbojas arī lauksaimniecības nozarē, kas novada teritoriju padara sakoptāku un vizuāli patīkamāku. Uzņēmējdarbība šādā veidā reprezentē vietējās ražošanas iespējas. 

Lielākos uzņēmumus var aplūkot šeit

Īpaši, tradicionāli un populāri pasākumi

  • Ķēniņa Tālivalža svētki, Trikātā