Novads / Izglītība / Informācija / ESF projekti / Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Novads

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Valmieras pilsētas pašvaldība 2017. gada 8. septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:

  • karjera – izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā;
  • karjeras izglītība – izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei;
  • karjeras konsultants – izmantojot daudzveidīgas konsultēšanas metodes atbilstoši izglītojamā vecuma īpatnībām un vajadzībām, palīdz apzināties izglītojamiem savas spējas un iespējas, lai attīstītu personiskās prasmes patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanai (pēc atbilstošas izglītības iegūšanas).
Projekta finansējuma saņēmējsValsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partnerisValmieras novada pašvaldība
Projekta īstenošanas pamats2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”
Projekta specifiskais atbalsta mērķisUzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības3. darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
6. darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupaPašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie.
Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes, 7. līdz 12. klašu grupas)Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija, Valmieras 2. vidusskola, Valmieras 5. vidusskola, Valmieras Viestura vidusskola.
Projektā neiesaistītās izglītības iestādes (Valmieras pilsētas pašvaldība nodrošina 1. līdz 6. klašu grupas, projekta rezultātu ilgtspēju, izmantojot projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus).Valmieras Pārgaujas sākumskola, Valmieras sākumskola, Valmieras Viesturu vidusskola (1.-6. klašu grupas), Valmieras 2. vidusskola (1.-6. klašu grupas), Valmieras 5. vidusskola (1.-6. klašu grupas).
Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā2017. gada 1. septembris – 2022. gada 31. decembris.
FinansējumsPašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
 KontaktinformācijaIveta Pāže, Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Tālrunis: 64207139, e-pasts: