Notiks reģionālais seminārs par ilgtspējīgiem lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem

Lai aktualizētu zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu Latvijā, 17.septembrī klasteris CLEANTECH LATVIA organizē divus tiešsaistes seminārus par ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanu Vidzemes plānošanas reģiona auditorijai.

Seminārs paredzēts, lai iepazīstinātu ar klastera CLEANTECH LATVIA Latvijas vides aizsardzības fonda finansiāli atbalstītajā projektā “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem un projektēšanas vadlīnijām un diskutētu ar iesaistītajām pusēm par efektīvu izstrādāto dokumentu pielietošanu ikdienas darbā.

Projektā “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” pieredzes bagāti Latvijas eksperti, tostarp, ilgtspējīgas attīstības ekonomists Jurijs Kondratenko, ūdenssaimniecības projektētāja Daina Ieviņa, ūdens kvalitātes eksperte Marta Zemīte un ainavu arhitekte Ilze Rukšāne, sadarbībā ar ekspertu Floris Boogaard no Nīderlandes, izstrādāja tehniskā atbalsta dokumentus mūsdienīgai lietus ūdeņu pārvaldībai – metodiskos norādījumus lietus ūdeņu attīrīšanai un projektēšanas vadlīnijas konkrētu risinājumu pielietošanai praksē.

Dokumenti būs vērtīgs tehniskais atbalsts pašvaldībām, plānojot un īstenojot klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumus, t.sk. stipru nokrišņu izraisītu plūdu riska mazināšanas pasākumus ES fondu plānošanas perioda 2021.g – 2027.g. investīciju programmās. Ilgtermiņā izstrādātie dokumenti sekmēs ilgtspējīgu risinājumu pielietošanu Latvijas pašvaldībās, tādējādi uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu.

17.septembrī plkst.10.00 tiešsaistē norisināsies seminārs “Metodiskie norādījumi ilgtspējīgai lietus ūdens apsaimniekošanai”.

Seminārs, galvenokārt, paredzēts pašvaldību pārstāvjiem un tajā tiks pārrunāti šādi temati:

  • Plānošanas dokumenti un normatīvie akti saistībā ar lietus ūdeņu novadīšanu un attīrīšanu;
  • Informācija par lietus notekūdeņu piesārņojumu un to apsaimniekošanas risinājumu attīrīšanas potenciālu;
  • Citu valstu pieredze lietus notekūdeņu attīrīšanā;
  • Ilgtspējīgi risinājumi Latvijā.

Metodisko norādījumu dokuments atrodams ŠEIT

Reģistrēties šim semināram iespējams ŠEIT.

17.septembrī plkst.13.00 tiešsaistē norisināsies seminārs “Projektēšanas vadlīnijas konkrētiem lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumiem”.

Seminārs, galvenokārt, paredzēts nozares ekspertiem un tajā tiks pārrunāti šādi temati:

  • Ilgtspējīgas lietus notekūdeņu apsaimniekošanas principi un priekšrocības;
  • Notekūdeņu attīrīšanas principi;
  • Latvijas klimatam piemērotākie risinājumi un to tehniskie parametri;
  • Apsaimniekošanas principi;
  • Zaļo risinājumu pielietošana dažādās pilsētvides situācijās.

Projektēšanas vadlīniju dokuments atrodams ŠEIT

Reģistrēties šim semināram iespējams ŠEIT

Informācija no CLEANTECH LATVIA