Notiks publiskā apspriešana par ielu nosaukumu maiņu

Jau kopš 2023. gada sākuma Valmieras novada pašvaldība aktīvi strādā pie ielu nosaukumu maiņas procesa. Šāds lēmums pieņemts gan pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, gan arī pēc iepriekš saņemto iedzīvotāju vēstulēm ar lūgumu atbrīvoties no padomju un nacistisko režīmu slavinošiem simboliem, tajā skaitā ielu nosaukumiem, novada pilsētās un pagastos. 

Mainīt ielām nosaukumus nosaka arī likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 3. pants. Pamatojoties uz to,  2023. gada martā pašvaldībā izveidoja “Ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupu”, kuras sastāvā gan pašvaldības darbinieki, gan vēsturnieki un muzeju pārstāvji izvērtēja novadā esošās ielas, kurām atbilstoši likumam būtu jāmaina nosaukums. 

Darba grupa izvērtēja 9 ielas Valmieras novadā, 7 ielām nolēma nosaukumu mainīt – Andreja Upīša iela, Leona Paegles iela un Riharda Gredzena iela Valmierā, Pioniera iela Valmiermuižā, Oktobra iela Matīšos, Jāņa Vintēna iela Burtniekos un Uzvaras iela Sedā, bet divām ielām – Pleskavas ielai un Linarda Laicena ielai nosaukumu saglabāt. 

Priekšlikumus ielu nosaukumu maiņai piedāvāja gan darba grupas eksperti, gan iedzīvotāji, jo ielu nosaukumu maiņas procesā iesaistīta arī sabiedrība. Kopš pavasara pašvaldība aicināja iedzīvotājus sūtīt savus priekšlikumus un piedalīties aptaujā, tāpat saņemti arī kolektīvi iesniegumi par iedzīvotāju iebildumiem un priekšlikumiem.

Lai arī lēmumu par ielu nosaukumu maiņu pieņem deputāti atklātā balsojumā domes sēdē, pašvaldībai ir pienākums iesniegt Valsts valodas centrā (VVC) saskaņošanai lēmumu projektus par oficiālo vietvārdu piešķiršanu vai maiņu, ko VVC izvērtē atbilstoši noteikumos paredzētajiem kritērijiem un sniedz atzinumus par lēmumu projektu atbilstību vai neatbilstību vietvārdu informācijas noteikumu prasībām. Tikai pēc šāda atzinuma saņemšanas dome ir tiesīga izskatīt jautājumu un pieņemt lēmumu par attiecīgās ielas nosaukuma maiņu.

Jau procesā pašvaldība VVC sniedza informāciju par iedzīvotāju priekšlikumu Riharda Gredzena ielu pārdēvēt par Gredzena vai Gredzenu ielu vai piemēru – Leona Paegles ielu pārdēvēt par Paegles vai Paegļu ielu, par ko VVC eksperts atbildēja, ka ielām jāpiešķir pilnīgi jauns nosaukums, kas skaniski neasociējas ar attiecīgo personu uzvārdiem.

Ņemot vērā aptaujas, kas norisinājās no 1. jūlija līdz 1. septembrim, rezultātus dažām ielām ir tikai viens priekšlikums nosaukuma maiņai, citām – vairāki.

Tāpēc no 2023. gada 21. novembra līdz 20. decembrim Valmieras novada pašvaldība organizē publisko apspriešanu, kuras laikā iedzīvotājiem vēlreiz jāsniedz savs atbalsts vai noraidījums jau izvērtētiem un akceptējamiem priekšlikumiem par ielu nosaukumu maiņu.

Ar informatīvajiem materiāliem par ielu nosaukumu maiņu Valmieras novadā līdz 2023. gada 20. decembrim var iepazīties un iesniegt aptaujas lapu Valmieras novada pašvaldībā (Lāčplēša iela 2, Valmiera) apmeklētāju pieņemšanas darba laikā, Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros visā novadā, kā arī Valmieras novada bibliotēkās to darba laikā. Aptaujas lapu var iesniegt arī elektroniski – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Aptaujas anketa drukāti atrodama arī uz Valmieras novada pašvaldības informatīvā izdevuma novembra izdevuma Nr. 11(29) aizmugurējā vāka.

Pēc publiskās apspriešanas Valmieras novada pašvaldība informāciju apkopotā veidā sniegs deputātiem, par ko notiks balsojums kārtējā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē.