Noslēgusies projektu vērtēšana

Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējuma piesaiste ir būtisks ieguldījums un atbalsts pašvaldībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, uzlabojot dzīves kvalitāti pašvaldībā kopumā. Sekmīgai ES fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, revīzijai un izvērtēšanai ir nepieciešams ekspertu darbalaika ieguldījums, ko Valmieras novada pašvaldība daļēji finansēja no Eiropas Sociālā fonda projekta “Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras novada pašvaldībā” līdzekļiem.

Projekts paredzēja neatkarīgas Valmieras pilsētas pašvaldības vērtēšanas komisijas izveidi, kas darbojās ar mērķi piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus Valmierai būtisku attīstības projektu realizēšanai, izvērtējot pašvaldības sagatavotos projektus ES fondu līdzekļu piesaistei, veicot to atlasi un noorganizējot to saskaņošanu ministrijās (Izglītības un zinātnes ministrijās, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Labklājības ministrijā). Tehniskās dokumentācijas izskatīšanai tika piesaistīts arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvis, kā arī vairāki attiecīgo nozaru eksperti: būveksperts, ceļu infrastruktūras, energoefektivitātes un finanšu eksperti.

Projektam “Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras novada pašvaldībā” noslēdzoties, neatkarīgā vērtēšanas komisija bija veikusi atlasi un izvērtējusi vairākus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus:

  • 4.2.2.SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”;
  • 8.1.2.1. SAM pasākums “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālas nozīmes attīstības centros”;
  • 5.6.2.SAM “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;
  • 5.5.1. SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”;
  • 3.3.1.SAM “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.

Projekta “Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras novada pašvaldībā” (Nr.: 10.1.3.0/18/TP/004) kopējās izmaksas ir 63 255 EUR, tajā skaitā Eiropas Sociālā attīstības fonda līdzfinansējums 53 767 EUR un 9 488 EUR valsts finansējums.