Noslēgumam tuvojas Ziloņu ielas Valmierā pārbūve

Ziloņu ielas pārbūves darbu mērķis ir labiekārtot ielu un tai piegulošās teritorijas pie Dzirnavu ezeriņu, kas projektā “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība” paredzēto aktivitāšu kopumu Ziloņu ielā nosaka teritorijas ainaviskās un vēsturiskās kvalitātes, piegulošā Dzirnavu ezeriņa teritorijas raksturs un Valmieras drāmas teātra tuvums.

Kompleksi risinājumi ir paredzēti tieši aizsargājamo vērtību – reljefa, kultūrvēsturiskās ainavas ārējā veidola, līdz mūsu dienām virs zemes saglabājušos fortifikācijas elementu – viduslaiku mūru un pilsētbūvniecisko struktūru konstrukciju, to detaļu pārbūvē.

Pārbūves darbu ietvaros, ir veikta Ziloņu ielas 14. gadsimta aizsargmūra konservācija. Konservācijas galvenais uzdevums bija maksimāli novērst vai palēnināt mūra degradāciju, vienlaicīgi saglabāt autentisko materiālu un izskatu. Ar konservācijas pasākumiem novērsta ūdens iekļūšana mūrī.

Ar Ziloņu ielas pārbūvi risināti vairāki izaicinājumi:

  • respektējot kultūrvēsturiskās vērtības, radīta mūsdienīga, kvalitatīva un funkcionāla pilsētvide;
  • izveidots laukums un vieta mākslas objektam “Krodera ābele”;
  • risināta droša Lāčplēša ielas Valmierā šķērsošana gājējiem un velosipēdistiem.

Savukārt, celiņu un laukumu iesegumi un dažādie labiekārtojuma elementi ir izmantoti kā efektīvs instruments. Telpiskais risinājums ir veidots ņemot vērā arī galvenās gājēju kustības plūsmas, gājēju un velosipēdistu drošību pārvietojoties teritorijā un esošo zaļo struktūru.

Ziloņu ielas pārbūve tiek īstenota, piesaistot Eiropas Savienības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība”, kura ieviešanai plānots ERAF finansējums 2 000 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 70 588,24 EUR un pašvaldības finansējums 1 409 107,63 EUR. Līguma summa par pārbūves darbu izpildi Ziloņu ielā ir EUR 1 252 174,39, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds