Noslēgumam tuvojas vides pieejamības pilnveidošanas process deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Vaidavā

Īstenojot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007), turpinās infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Vaidavā.

Projekta īstenošanas procesā SIA “Ekers” pabeidzis papildus būvniecības darbus ēkām – ”Grupu dzīvokļi” Nākotnes ielā 1 un “Sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centrs” Skolas ielā 1, Vaidavā.

Norit būvniecības darbi pie celiņa un pandusa izbūves “Sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centram” Skolas ielā 1. Būvdarbus veic SIA “AB VIDZEMES NAMI”. Būvdarbu uzraudzību veic SIA “RS būvnieks”. Darbi tiek veikti atbilstoši SIA “Ceļu komforts” izstrādātajam būvprojektam.

Projekta īstenošanas procesā mēbeļu un iebūvējamās tehnikas piegādi nodrošina SIA “Sentios”. Sadzīves tehniku ēkai “Grupu dzīvokļi” Nākotnes ielā 1 piegādā SIA “AKINA”. SIA “P.E.M. Tehnoloģijas” piegādā un uzstāda sadzīves tehniku “Sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centrs” Skolas ielā 1.

Noslēgusies sensorās un fizioterapijas telpas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. Telpu aprīkojumu piegādāja un uzstādīja SIA ”Slaugivita”.

Datortehnika tika iegādāta caur elektronisko iepirkuma sistēmu. Info plāksnes un norādes piegādā un uzstāda SIA “FDT”.

Tirgus izpētes rezultātā par žalūziju iegādi un uzstādīšanu par piegādātāju izvēlēta SIA “DG multifabrika”.

Ir parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta realizācijas termiņu līdz  31.12.2023.

Projekta ietvaros plānots izveidot:

  • grupu dzīvokļus, kas nodrošinātu dzīves vietu 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem (Nākotnes ielā 1, Vaidavā);
  • sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurās paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas, mākslas terapijai un audioterapijai, sāls istaba un sensorā istaba (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā). Specializētās darbnīcas plānots īstenot, sadarbojoties ar uzņēmējiem, kuri būtu ieinteresēti dot darbu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Deinstitucionalizācijas procesā izveidotā infrastruktūra un pakalpojumi sniegs nepieciešamo atbalstu, lai personām būtu iespēja dzīvot ģimeniskā vidē, ko sniegtu grupu dzīvokļa pakalpojums, vai mājās, nevis ilgstošās aprūpes institūcijās. Izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007) tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Projekta kopējie izdevumi ir 943 874,58 eiro, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 464 952,62 eiro, valsts budžeta finansējums 82 022,70 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 18 122,39 eiro, pašvaldības finansējums 378 776,87 eiro.