Noslēdzies darbs pie bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecības

ZAAO

No 2022. gada marta  SIA “ZAAO” teritorijā norisinājās būvniecības darbi projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” ietvaros. Nododot ekspluatācijā, ir izbūvēti laukumi  rūpnīcas darbības nodrošināšanai, bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanas nojume un komposta uzglabāšanas nojume, bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas tuneļi un aerobās kompostēšanas iekārtas. Tāpat uzstādītas jaunas mehāniskās pārstrādes iekārtas esošajā atkritumu priekšapstrādes ēkā, kā arī  izbūvēta jauna sadzīves ēka rūpnīcas apkalpojošajam personālam, kā  arī izbūvētas visas nepieciešamās inženierkomunikācijas rūpnīcas darbības nodrošināšanai un lietus ūdens uzkrāšanas baseini.

Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” mērķis ir nodrošināt direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem un LR MK 27.12.2011.noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasību izpildi attiecībā uz bioloģiski noārdāmo atkritumu noglabāšanas daudzuma samazināšanu.

Rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem, dalīti vāktu dārzu un parku atkritumiem, dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem, tādējādi veicinot atkritumu atkārtotu izmantošanu un paaugstinot atkritumu izmantošanas efektivitāti. Plānotā bioloģiski noārdāmos atkritumus pārstrādes iekārtu kompleksa jauda ir 20 854 t/gadā. Pārstrādes procesā tiks iegūts komposts. Kā blakus produkts tiks iegūta biogāze, kuru paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

Projekts tiek realizēts noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ietvaros par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” īstenošanu. ES KF līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5 706 401.20 EUR.

Projekta kopējie izdevumi 12411721.4 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi: 6 713 413.18 EUR. Kopējie neattiecināmie izdevumi ir  5 698 308.22 EUR.

Dina Lukaševiča-Lāce
Sabiedrisko attiecību vadītāja