Nomas tiesību izsoles sludinājums telpām Pentes ielā 2, Rūjienā (telpas Nr. 12 un Nr. 13)

paziņojums

PAPILDINĀTS 30.01.2023.

Nekustamā īpašuma – Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 1901, administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 9615 006 1901 001, nedzīvojamo telpu Nr.12 un Nr.13 ar kopējo platību 49,4 m2, 25.01.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto telpu nomas maksu 1,20 euro/m2 mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, nedzīvojamo telpu Nr. 12 un Nr. 13, kadastra apzīmējums 9615 006 1901 001, nomas tiesību iegūšanu.

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma – Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 9615 006 1901, administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 9615 006 1901 001, nedzīvojamas telpas Nr. 12 un Nr. 13 ar kopējo platību 49,4 m2, kuras nomas tiesības tiek izsolītas rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole):

  • Izsoles nosacītā nomas maksa – nomas tiesību izsoles sākuma cena par 1 m2 telpas ir 1,10 EUR/m2 bez PVN mēnesī;
  • Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 m2 telpu bez PVN.

2. Papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par apkuri un elektroapgādi, proporcionāli iznomātās Telpas platībai; par ūdensapgādi un kanalizāciju – 10 % apjomā no mēnesī faktiski patērētā apjoma atbilstoši skaitītāja rādījumiem, pamatojoties uz Iznomātāja iesniegtajiem rēķiniem. Maksājumus par sadzīves atkritumu izvešanu Nomnieks veic patstāvīgi, pamatojoties uz ar pakalpojuma sniedzēju noslēgto līgumu.

3. Nomas objekta nomas termiņš – 3 (trīs) gadi.

4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – pakalpojumu, kas nav saistīti ar sabiedrisko ēdināšanu, sniegšanas telpas.

5. Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.

6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2023. gada 23. janvārim plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz šajā punktā noteiktajam termiņam).

7. Izsole notiks 2023. gada 25. janvārī plkst. 10.10, Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.

8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes saimnieciskās nodaļas vadītāju Dairi Lāci, tālrunis +371 25662217, e-pasts: un vienojoties par apskates laiku un norisi.