Nomas tiesību izsoles sludinājums telpām nekustamajā īpašumā “Garāžas Lībiešos”, Skaņkalnē

paziņojums

PAPILDINĀTS 30.01.2023.

Nekustamā īpašuma – „Garāžas Lībiešos”, Skaņkalne, Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads, ēkas (kadastra apzīmējums 9684 002 0281 001), nedzīvojamās telpas Nr.7 ar kopējo platību 21,30 m2, 25.01.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto telpu nomas maksu 0,35 euro/m2 mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma “Garāžas Lībiešos”, Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā, Valmiera novadā, nedzīvojamās telpas Nr. 7, kadastra apzīmējums 9684 002 0281 001, nomas tiesību iegūšanu.

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma – “Garāžas Lībiešos”, Skaņkalne, Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr. 9684 002 0281, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 9684 002 0281 001, nedzīvojamās telpas Nr. 7 ar kopējo platību 21,3 m2, kuras nomas tiesības tiek izsolītas rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole):

  • Izsoles nosacītā nomas maksa – nomas tiesību izsoles sākuma cena par 1 m2 telpas ir 0,21 EUR/m2 bez PVN mēnesī;
  • Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 m2 telpu bez PVN.

2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli;

3. Nomas objekta nomas termiņš – 2 (divi) gadi.

4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – transporta līdzekļu garāžu apbūve.

5. Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.

6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2023. gada 23. janvārim plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Valmieras novadā, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz šajā punktā noteiktajam termiņam).

7. Izsole notiks 2023. gada 25. janvārī plkst. 10.15, Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.

8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvaldes saimnieciskās nodaļas vadītāju Lanu Plūmani, tālr. 64207845, e-pasts: un vienojoties par apskates laiku un norisi.