No 2024. gada 1. janvāra NĪN likme laikus ekspluatācijā nenodotām ēkām – 3%

NĪN 3%

Valmieras novada pašvaldība atgādina, ka no 2024.gada 1.janvāra Valmieras novadā tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātā likme 3% apmērā būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Lai stimulētu cilvēkus atbildīgi izturēties pret būvdarbiem, kā arī apkārtējo vidi,  tika veikti “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā””, kas  nosaka, ka pēc 2024. gada 1. janvāra būvi, kuras būvniecībā tiks pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās kadastrālās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktu 2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kuri paredz maksimālo būvdarbu veikšanas laiku, kas ir astoņi gadi no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Visas būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra,  ekspluatācijā bija jānodod līdz 2022. gada 1. oktobrim. Noteikumi attiecas uz visiem būvobjektiem – savrupmājām, saimniecības ēkām, dārza mājām, daudzdzīvokļu mājām u. c.

2024. gada 1. janvārī beigsies termiņš arī daļai no jaunajām būvatļaujām, kurām jau tika noteikts 8 gadu derīguma termiņš. Būvatļaujas derīguma termiņš ierobežo būvdarbu ilgumu, un nosaka datumu, līdz kuram ēka (vai inženierbūve) jānodod ekspluatācijā.

Pēc 8 gadiem, būvatļaujas termiņu var pagarināt uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja būvvaldei, būvniecības informācijas sistēmā ir pieejama aktuālā ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, ēkas novietne un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegta būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. (Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”).

Ēkas nodošanai ekspluatācijā nepieciešams sagatavot diezgan lielu dokumentu sarakstu, par ko vajadzētu padomāt laikus, neatliekot to uz pēdējo brīdi. Atkārtoti informējam un aicinām ēkas nodošanu ekspluatācijā kārtot laikus, pievēršot uzmanību būvatļaujā norādītajam maksimālajam būvdarbu veikšanas termiņam. Ja nepieciešams, vērsties būvvaldē un pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas termiņu.

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 8.2.167. punkta nosacījumiem, nododot 2. grupas ēku (tai skaitā privātmāju) būvvaldē jāiesniedz tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumi par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, izpildmērījumu plāns, tai skaitā vertikālo uzmērījumu, būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi (ja tika piesaistīts būvuzraugs), ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, jo to paredzēja normatīvi uz būvatļaujas izsniegšanas brīdi.

Gadījumos, kad būvniecības ierosinātājs būvē ēku publiskām vajadzībām vai ēku savām vajadzībām, kas ir lielāka par 400 m2, iesniegumam par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā pievieno arī būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju un būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam.

Atgādinām, ka neskatoties uz to, ka projektēšana notika papīra formātā, ēkas nodošana ekspluatācijā šobrīd notiek tikai elektroniskajā sistēmā BIS (Būvniecības informācijas sistēma), kas dažreiz arī prasa laiku, lai noorientētos tajā, līdz ar to, vēlreiz gribētos aicināt laicīgi domāt par objekta nodošanu. Jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ar būvvaldi rakstot uz e-pastu: vai zvanot pa tālr. 64207155.

Ar saistošajiem noteikumiem plašāk var iepazīties Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Dokumenti”.