Nekustamā īpašuma Tirgus ielā 2, Sedā nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.3 pirmā rakstiskā nomas tiesību izsole

Papildināts 20.03.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma Tirgus ielā 2, Sedā, Valmieras novadā, nedzīvojama telpa – garāža Nr.3, ēkas kadastra apzīmējums 9413001 0711 001, ar kopējo platību 46,3 m2 (turpmāk – Nomas objekts), 13.03.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona ar nosolīto augstāko Nomas objekta nomas maksu mēnesī 22,69 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Tirgus ielā 2, Sedā, Valmiera novadā, nedzīvojamās telpas- garāžas Nr.3, kadastra apzīmējums 9413 001 0711 001 pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts – nekustamā īpašuma Tirgus iela 2, Seda, Valmieras novadā, kadastra Nr.9413 001 0711, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 9413 001 0711 001 nedzīvojamā telpa – garāža Nr.3 ar kopējo platību 46,3 m2, kuras nomas tiesības tiek izsolītas rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole),

  • Izsoles nosacītā nomas maksa – nomas tiesību izsoles sākuma cena par 1 m2  telpas ir 0,09 euro/m² bez PVN mēnesī;
  • Izsoles solis – 0,10 euro par 1 m² telpu bez PVN;
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli;
  • Nomas objekta nomas termiņš – 3 (trīs) gadi.
  • Nomas objekta iznomāšanas mērķis – transporta līdzekļu garāžu apbūve
  • Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2024.gada 11.martam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai Strenču apvienības pārvaldē Valkas ielā 16, Strenčos, Valmieras novadā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz šajā punktā noteiktajam termiņam)

Izsole notiks 2024.gada 13.martā plkst.11.55, Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.

Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Strenču apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālisti Alekseju Jefimovu, tālrunis +371 64715666, e-pasts:  un vienojoties par apskates laiku un norisi.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: