Neformālās izglītības pasākumi Ukrainas bērniem un jauniešiem

Berni izglitojas

Valmieras novada pašvaldība aicina līdz 30. jūnijam plkst. 13.00 iesniegt neformālās izglītības pasākumu pieteikumus. Pieteikties neformālās izglītības pasākumu īstenošanai var valsts un pašvaldības dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, ukrainas kopienas organizācijas, organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainas bēgļiem, jaunatnes nevalstiskās organizācijas, bērnu nometņu organizētāji un citas juridiskas personas. Saskaņā ar VADLĪNIJĀM neformālās izglītības pasākumi ir jāīsteno līdz 2023. gada 1.decembrim.


Tirgus izpētes mērķa grupa ir Ukrainas bērni un jaunieši no 5 līdz 18 gadu (ieskaitot) vecumam.
Neformālās izglītības pasākumu mērķis ir sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem. Lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, ir būtiski nodrošināt atbilstīgas aktivitātes bērnu psihoemocionālās labizjūtas un piederības sekmēšanai. Savukārt, lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, ir jāapgūst latviešu valodas prasmes.


Programmas īstenošanas laikā tiek atbalstītas 10 aktivitātes vienam bērnam. Vienas aktivitātes ilgums vismaz 6 stundas, un kopumā vienam bērnam iespējams saņemt 60 stundu atbalstu. Noteikta vienas stundas izmaksa 5 EUR jeb 30 EUR par vienu aktivitāti, bet reālā katram bērnam pieejamā atbalsta summa ir 297 EUR. Aktivitātes var tikt organizētas gan visas pēc kārtas, gan sadalot pēc formas un satura dažādības visā programmas īstenošanas periodā.

Vadlīnijas Tirgus izpētes noteikumi, Tehniskā specifikācija Atskaites veidlapa

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru, līguma nr.Nr.1-16.1/23-30 Pieejamais finansējums Valmieras novada pašvaldībai 18 711,00 EUR