Neapdzīvojamo telpu Bērzaines pagastā nomas sludinājums

Neapdzīvojamo telpu Bērzaines pagastā nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma  Imantas iela 4, kadastra numurs 9644 005 0189, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9644 005 0189 001 daļu 19,8 m² platībā (kūtiņa) un ēkas ar kadastra apzīmējumu 9644 005 0189 002 daļu 19,8 m² platībā (kūtiņa) un proporcionāli telpu platībai piesaistīto zemes vienības daļu 480,3 m² platībā Bērzainē, Bērzaines pagastā, kas izmantojama lopkopības produkcijas ražošanai.

Neapdzīvojamās telpas tiek iznomātas ar nomas termiņu uz 6 gadiem un nomas maksu 0,04 EUR/m² mēnesī. Zemes vienības daļas 480,3 m² platībā nomas maksa 28,00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei, kā arī apmaksā izdevumus par patērēto elektroenerģiju, komunālajiem pakalpojumiem (ūdens).

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 6. februārim Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamā ēkas un zemes vienības daļa:

Kadastra apzīmējumsĪpašuma  nosaukums, adreseKopplatība (m²)Iznomājamā platība (m²)
Ēka – 9644 005 0189 001Imantas iela 4, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Valmieras novads138,619,8  
Ēka – 9644 005 0189 002Imantas iela 4, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Valmieras novads138,619,8  
Zemes vienība- 9644 005 0189Imantas iela 4, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Valmieras novads8406,0480,3

Kontaktpersona:
Valmieras novada pašvaldības
Kocēnu apvienības
Saimnieciskās nodaļas
īpašuma apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa
Tālrunis: 29218297
E-pasts: