Mājdzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā

kaķis

Stājušies spēkā Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 38 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā”. Tie nosaka prasības mājdzīvnieku reģistrācijai un turēšanai Valmieras novadā, dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, kā arī klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas kārtību.

Valmieras novada administratīvajā teritorijā mājas dzīvnieki ir jāreģistrē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Mājdzīvnieka pirmreizējo reģistrēšanu datu bāzē, ja tam ir implantēta mikroshēma (pasīva lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīce), tā īpašnieks to veic pie praktizējoša veterinārārsta.

Nepieciešamās izmaiņas datu bāzē (dzīvnieka īpašnieka maiņa, turēšanas vietas maiņa, dzīvnieka pazušana vai atrašana, nāve) īpašniekam jāreģistrē 10 dienu laikā Valmieras novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pie praktizējoša veterinārārsta vai Lauksaimniecības datu centrā.

Mājas dzīvnieku īpašniekam jānodrošina dzīvnieka reģistrēšana datu bāzē un informācijas atjaunošana, kā arī dzīvniekam atrodoties ārpus īpašuma jānodrošina kakla siksna, kupēts auss galiņš vai pēc mikroshēmas implantēšanas nodrošināta tā reģistrācija un informācijas aktualizēšana datu bāzē.

Pēc mājdzīvnieka pazušanas nekavējoties jāziņo Valmieras novada dzīvnieku patversmei vai Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centram pa tālruni 8484 vai e-pastā .

Mājas dzīvniekus nedrīkst barot daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās un pieļaut, ka dzīvnieks rada tur netīrību, kā arī sabiedrisko ēku telpās un Valmieras novada publiskajās vietās.

Noteikumi paredz arī klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku izķeršanas nosacījumus. Dzīvnieku izķeršanu organizē un nodrošina to nogādāšanu uz patversmi persona, ar kuru pašvaldībai noslēgts līgums par Valmieras novada dzīvnieku patversmes uzturēšanu. Par klaiņojošiem dzīvniekiem aicinām ziņot pa tālruni 8484.

Noteikumi ir saistoši personām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir mājas (istabas) dzīvnieks – suns un kaķis, kas dzīvo vai uzturas Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Uzraudzību par saistošo noteikumu ievērošanu veic Valmieras novada pašvaldības policija.

Ar šo noteikumu stāšanos spēkā savu nozīmi zaudē Valmieras, Kocēnu, Mazsalacas un Strenču saistošie noteikumi par mājdzīvnieku turēšanas kārtību, līdz ar to Valmieras pilsētā nav jāmaksā suņa turēšanas nodeva un nav nepieciešama suņa reģistrācijas pazīšanas zīme.