LM rosina ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu gadījumos noteikt obligātu mediatora konsultāciju

Labklājības ministrija (LM) rosina veicināt mediācijas pakalpojuma biežāku izmantošanu pirms vēršanās bāriņtiesā vai prasības celšanas tiesā ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanai. Pašlaik mediācija netiek pietiekami plaši izmantota, jo sabiedrībai ir vājas zināšanas par to un tās iespējām, kā arī priekšrocībām salīdzinājumā ar tiesas procesu.

Tas norādīts LM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par iespējamiem pasākumiem, kas vērsti uz mediācijas izmantošanas veicināšanu ar bērnu interesēm saistītu strīdu risināšanā”, kas otrdien, 29. augustā, izskatīts un pieņemts zināšanai valdības sēdē.

“Katrā strīdā ir iespēja rast risinājumu un izkristalizēt pušu vajadzības, kur centrā ir bērna labākās intereses. Mediācija ir efektīvs instruments tieši ģimenes strīdos, lai mazinātu konfliktu eskalāciju un uzturētu sarunu. Tāpēc pirms risināt ģimenes strīdu bāriņtiesā vai tiesas ceļā, strīdniekiem būs pienākums apmeklēt vismaz vienu bezmaksas sertificēta mediatora konsultāciju. Lai cik tas būtu grūti bērna vecākiem vienmēr ir svarīgi raudzīties, kas ir labākais bērnam, savukārt, strīda un spriedzes uzturēšana pilnīgi noteikti neveicina bērna labbūtību. Tāpēc šī ir iespēja konstruktīvi risināt konfliktsituācijas ģimenes attiecībās”, uzskata labklājības ministre Evika Siliņa.

Ja bāriņtiesa konstatēs, ka iesniedzējs nebūs apmeklējis sertificēta mediatora konsultāciju, tā ir tiesīga atteikt ierosināt administratīvo lietu par domstarpību izšķiršanu. Arī aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem un aizbildņiem, bāriņtiesa varēs lemt par vecāka vai aizbildņa nosūtīšanu sertificēta mediatora konsultācijas saņemšanai.

Savukārt, ja prasītājs tiesā nebūs veicis likumā noteikto pienākumu apmeklēt sertificēta mediatora konsultāciju, tiesnesis varēs atteikt pieņemt prasības pieteikumu. Sertificēta mediatora apliecinājums būtu jāpievieno lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, proti, par viena vecāka atsevišķa aizgādības nodibināšanu, bērna dzīvesvietas noteikšanu, uzturlīdzekļu piedziņu bērnam uzturam, saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanu, kā arī laulības šķiršanas un laulības atzīšanu par neesošu lietās, ja to ietvaros tiek izlemti jautājumi attiecībā uz bērnu aizgādību un saskarsmi

Lai ieviestu šīs normas, nepieciešams veikt grozījumus Mediācijas likumā ietverot sertificēta mediatora sniegtas mediācijas konsultācijas jēdziena skaidrojumu, Bāriņtiesu likumā un Civilprocesa likumā, nosakot prasību par sertificēta mediatora konsultācijas apmeklējumu pirms vēršanās bāriņtiesā vai prasības celšanas tiesā ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanai.

Mediatora klātienes konsultācijas sniegšanai plānotais finansējums 2024. gadā būtu 236 890 eiro.