LEADER projekti – iespēja pašvaldībai attīstīt Valmieras novada lauku teritorijas

Valmieras novadā pašvaldība īstenos septiņus novada lauku teritorija labiekārtošanas un vides attīstības projektus. Projektu mērķis ir uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem. Pašvaldības sagatavotos LEADER projektus atbalstam Lauku atbalsta dienestā pēc izvērtēšanas virza biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” un “No Salacas līdz Rūjai”. Tuvākajā laikā pašvaldība uzsāks projektu realizāciju.

Atpūtas vietas izveidošana Skaņākalna dabas parkā

Skaņākalna dabas parkā ierīkos jaunu atpūtas vietu, izveidos elektrības pieslēgumu, uzstādīs mobilo ierīču uzlādes vietu, velosipēdu apkopes stendu, kā arī iegādāsies jaunu koka galdu, solus un izveidos jaunu vides objektu. Projektam paredzētais finansējums – 30 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 13 000 EUR. Projektu paredzēts pabeigt 2023. gada novembrī.

Vides izziņas un fizisko spēju attīstīšanas laukuma bērniem izveide Rencēnos

Rencēnu estrādes parkam pieguļošajā teritorijā uzstādīs pirmsskolas vecuma bērniem piemērotus rotaļu elementus – rotaļu kompleksu ar slidkalniņu un kāpnēm, rāpšanās slīpni, virvju elementu, šūpolēm “ligzda” un divvietīgām šūpolēm, batutu, smilšu kasti, karuseli, kā arī diviem interaktīviem stendiem jaunāka vecuma bērniem uztveramā formā. Laukumam būs gumijas mulčas segums. Apmeklētāju vajadzībām uzstādīs divus parka solus un atkritumu tvertni. Projektam paredzētais finansējums – 30 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 7 112,67 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada jūnijam.

Ēveles muižas parka vēsturiskā dīķa ainaviska atvēršana

Ēveles muižas parka dīķis un tā apkārtne iegūs jaunu izskatu, projekta gaitā atsedzot ainavisko muižas parka dīķi, attīrot to no apauguma un labiekārtojot estrādei pieguļošo dīķa daļu. Apmeklētāju ērtībām uzstādīs peldošu platformu un pieejas laipu. Krastā pie platformas uzstādīs soliņus un atkritumu urnas, stendu un velostatīvu, tiks izveidots celiņš uz estrādi. Paredzētais finansējums 30 000 EUR, pašvaldības finansējums 7 967,56 EUR. Projekta rezultāts būs redzams šī gada beigās.

Teritorijas labiekārtošana pie grants karjera Sedā

Sedas pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem labiekārtos teritoriju pie karjera Sedā, uzstādīs galdus ar soliem, atkritumu urnu, atsevišķus solus, pārģērbšanās kabīni, velosipēdu novietni, rotaļkonstrukciju elementus – divvietīgas šūpoles, slidkalniņu. Tiks ierīkots stāvlaukums automašīnām. Projekta izmaksas 23 053,65 EUR, pašvaldības finansējums 2 305,37 EUR. Projektu paredzēts realizēt līdz 2023. gada 1. septembrim.

Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana

Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošanas projektā līdz šā gada novembra beigām tiks radīta jauna pastaigu vieta, kas savieno promenādi ar Kokmuižas pili, paplašinot Kokmuižas kompleksa teritoriju, izveidojot gājēju ietvi un iesaistot vietējos iedzīvotājus teritorijas sakopšanas un uzlabošanas darbos. Gājēju ietve būs gājēju promenādes turpinājums gar Kocēnu dīķi. Paredzēta lietus ūdens noteces organizēšana, kā arī paredzētas izlīdzinātas nogāzes ar esošo grunti un augu zemi apsējot ar daudzgadīgu zālienu. Stāvākajās nogāžu daļās augsnes nostiprinājumam paredzēts preterozijas paklājs. Lai sakoptu vidi pie plānotās gājēju ietves, plānots sadarboties ar Kocēnu skautu vienību un organizēt sakopšanas un labiekārtošanas darbus. Projekta finansējums 30 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 13 522,90 EUR. Projektu paredzēts pabeigt līdz šā gada novembra beigām.

Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana Kauguru pagastā

Līdz šī gada novembra beigām  Kauguru pagasta Mūrmuižā tiks radīta atpūtas un tūrisma vieta, veicot Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošanu. Atbilstoši 2019. gadā ir izstrādātajai Mūrmuižas centra teritorijas labiekārtošanas koncepcijai,  plānots ierīkot pastaigu taku gar Mūrmuižas ezeru, likvidējot patvaļīgi iestaigātās takas, padarot parka teritoriju pieejamāku un estētiski pievilcīgāku. Parkā plānots izveidot apgaismojumu un izgaismot slūžas. Plānots arī ierīkot ilggadīgos stādījumus un izvietot parka solus. Projekta finansējums ir 30 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 3 000 EUR.

Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 3. kārta

   Līdz 2023. gada maijam turpināsies Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošanas 3. kārta. Projekta rezultātā tiks sakārtots publiskās infrastruktūras objekts, izbūvējot apgaismojumu Strenču pilsētas parka teritorijā, tādējādi veidojot sakārtotu un kvalitatīvu dzīves vidi, palielinot teritorijas pievilcību un drošu pārvietošanos parka teritorijā, radot priekšnosacījumu tūrisma, kultūras, veselības un citu pakalpojumu piedāvājumam. Projekta plānotais finansējums ir 40 760, 63 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 25 028,66 EUR.

_________________________________________________________________________

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm