Lauksaimniecības zemes nomas sludinājums Mazsalacas pagastā

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu  ”Jaundronas”, Mazsalacas pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksa gadā ir 80,00 EUR bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 10. jūlijam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai papīra formātā Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Kontaktpersona: Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālrunis: 64207845, e-pasts:

Nomas objekts:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9631 001 0147Mazsalacas pagasts, Valmieras novads2,011,6

Zemes vienības robežu shēma, zemes vienība “Jaundronas”, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums  9631 001 0147, iznomājamā platība 1,6 ha  platībā.

Informāciju sagatavoja:
Valmieras novada pašvaldības
Mazsalacas apvienības pārvaldes
Saimnieciskās nodaļas
Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Dace Stepanova