Konference par labo praksi kūdras atradņu atjaunošanā

Kūdras purvs

Vidzemes plānošanas reģions informē, ka š.g. 29. novembrī Rīgā (Domus Auditorialis, Zunda krastmalā 8 1. stāvs, 108. auditorija) notiks konference “Labākā prakse kūdras atradņu atjaunošanā”.

Konferences mērķis ir apzināt un izplatīt informāciju par kūdras atradņu atjaunošanas nozīmi, labāko praksi un stratēģijām atjaunošanas iespēju plānošanā un lēmumu pieņemšanā.

Pasākumu aicināti apmeklēt valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvji, kuri atbild par reģionālo attīstību lauksaimniecības, vides, klimata un teritoriālās plānošanas jomās Latvijā, kā arī privātā sektora un nevalstisko organizāciju pārstāvji un akadēmiskās aprindas.

Konferencē, piedaloties gan pašmāju, gan ārvalstu ekspertiem,  tiks aktualizēta diskusija par klimata mērķiem mežsaimniecības un lauksaimniecības sektoros un par praksi un izaicinājumiem emisiju mērīšanā un degradācijas līmeņu novērtēšanā. Vienlaikus tiks vērtētas arī  optimālas stratēģijas un pieejas kūdras atradņu atjaunošanai.

Pasākuma noslēgumā būs iespēja uzzināt par īstenošanā esošiem projektiem, kas tiek ieviesti ar mērķi atjaunot kūdras atradnes Latvijas teritorijā.

>> PROGRAMMA (.pdf)

>> Reģistrēšanās atvērta līdz š.g. 27. novembrim. (Pasākuma darba valoda – angļu; tiks nodrošināts sinhronais tulkojums ).

Konference tiek organizēta Taisnīgas Pārkārtošanās platformas Tehniskās palīdzības ietvaros (JTP Groundwork) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Informācijai

2023. gadā Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu un Rīgas Tehnisko universitāti iesniedza pieteikumu  Tehniskās palīdzības saņemšanai ar mērķi veicināt vēsturisko kūdras atradņu vietu rekultivāciju. 2023. gada maijā uzsākās darbs pie plānoto aktivitāšu realizēšanas, no kurām būtiskākā –  lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde, kas vēlāk tiks nodots lietošanā vēsturisko kūdras atradņu vietu īpašniekiem,  kuri, kā paredzams, būs tiesīgi pieteikties atbalsta saņemšanai kūdras purvu rekultivācijai. Rīks paredz lēmumupieņemšanu dalīt posmos, kas atbilst degradēto kūdras purvu novērtēšanas un rekultivācijas veida noteikšanas procesa etapiem, ietverot datu ieguvi,  SEG emisiju, ekosistēmu pakalpojumu un socioekonomiskās ietekmes  novērtējumu.

E. Račko, Vidzemes plānošanas reģiona telpiskās plānošanas speciāliste atzinīgi vērtē sadarbību ar pētniecības sektoru: “Rīgas Tehniskās universitātes klātbūtne un iesaiste aktivitātēs devusi lielu pievienoto vērtību Tehniskās palīdzības mērķa sasniegšanā. Vērojam, kā mūsu kopdarba rezultātā veidojas sasaiste  starp teoriju un reālo dzīvi. Akadēmiskās zināšanas palīdz ieviest sarežģītus procesus, tos padarot saprotamus ikdienas lietotājam, savukārt zinātnisko institūciju iesaiste reālu problēmjautājumu risināšanā palielina pētniecības praktiskā pielietojuma īpatsvaru.”

A blue and white text

Description automatically generated

Papildus rīka izstrādei, Vidzemē  ar Tehniskās palīdzības atbalstu noorganizēts arī divu dienu seminārs tiem pašvaldību speciālistiem, kuri iesaistīti degradētu kūdras atradņu teritoriju pārvaldībā. Semināra saturs ļāva vispusīgi paplašināt profesionālās zināšanas purvu apsaimniekošanā, kas, kā atzīst pašvaldību speciālisti, ir pietiekami specifiska tēma, par kuru zināšanas nav pietiekamas.